Quyết định 38/2011/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 38/2011/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về Quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Số hiệu: 38/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần Sơn Hải Ngày ban hành: 02/12/2011 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về Quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ ĐẤU THẦU KINH DOANH KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
 • Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết ...
 • Điều 3. Các chợ đã được thông báo đấu thầu theo Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của UBND ...
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu ...
 • QUY CHẾ VỀ ĐẤU THẦU KINH DOANH, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Mục đích
 • Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 3. Đối tượng tham gia dự thầu
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2. HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU, THỜI HẠN GIAO THẦU, PHÍ ĐẤU THẦU, KÝ QUỸ DỰ THẦU, KÝ QUỸ THỰC ...
 • Điều 5. Hình thức đấu thầu
 • Điều 6. Phương thức đấu thầu
 • Điều 7. Chỉ định thầu
 • Điều 8. Thời hạn giao thầu
 • Điều 9. Phí đấu thầu, kinh phí chuyển đổi chợ
 • Điều 10. Tiền ký quỹ dự thầu
 • Điều 11. Tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng giao nhận thầu chợ
 • Điều 12. Thời hạn nộp phí đấu thầu, tiền ký quỹ dự thầu và tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng giao ...
 • Chương 3. QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐẤU THẦU
 • Điều 13. Quy trình đấu thầu
 • Điều 14. Thành lập Hội đồng xét chọn thầu
 • Điều 15. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng xét chọn thầu
 • Điều 16. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét chọn thầu
 • Điều 17. Thông báo mời thầu
 • Điều 18. Hồ sơ mời thầu
 • Điều 19. Hồ sơ dự thầu
 • Điều 20. Nhận và quản lý hồ sơ dự thầu
 • Điều 21. Sửa đổi hồ sơ dự thầu
 • Điều 22. Mở thầu
 • Điều 23. Biên bản mở thầu
 • Điều 24. Đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Điều 25. Xếp hạng và xét chọn nhà thầu trúng thầu
 • Điều 26. Phê duyệt và công bố kết quả trúng thầu
 • Điều 27. Quy trình chỉ định thầu
 • Điều 28. Đấu thầu lại
 • Điều 29. Về thay đổi chỉ tiêu giao nhận thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng
 • Chương 4. QUẢN LÝ CHỢ ĐÃ ĐẤU THẦU
 • Điều 30. Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà thầu trúng thầu hoặc được chỉ định thầu kinh doanh, khai thác ...
 • Chương 5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
 • Điều 31. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 32. Trách nhiệm của Sở Công Thương
 • Điều 33. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 34. Trách nhiệm của phòng Kinh tế/ Kinh tế - Hạ tầng
 • Điều 35. Trách nhiệm của phòng Tài chính – Kế hoạch
 • Điều 36. Trách nhiệm của Chi cục Thuế
 • Điều 37. Trách nhiệm của các phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp
 • Điều 38. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 39. Kiểm tra về đấu thầu
 • Điều 40. Xử lý vi phạm
 • Điều 41. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 THÔNG BÁO V/v tổ chức đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ …………..
 • PHỤ LỤC 2 ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THẦU KINH DOANH KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ …………………
 • PHỤ LỤC 3 BIÊN BẢN HỌP MỞ THẦU
 • PHỤ LỤC 4 BIÊN BẢN HỌP XẾP HẠNG VÀ XÉT CHỌN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 38/2011/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 38/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 38/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 38/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 38/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật