Quyết định 2606/QĐ-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2606/QĐ-TCHQ

Tiêu đề: Quyết định 2606/QĐ-TCHQ năm 2011 phê duyệt Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2015 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 2606/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh Ngày ban hành: 08/12/2011 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 2606/QĐ-TCHQ năm 2011 phê duyệt Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2015 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CẢI CÁCH, PHÁT TRIỂN VÀ HIỆN ĐẠI HÓA CỤC HẢI QUAN TP. ĐÀ NẴNG GIAI ...
 • Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan TP. Đà Nẵng giai đoạn 2011 ...
 • Phần 1. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2011-2015
 • 1. Mục tiêu tổng quát
 • 2. Một số nhiệm vụ trọng tâm
 • Phần 2. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 • 1. Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan
 • 2. Công tác quản lý thuế:
 • 3. Quản lý rủi ro
 • 4. Công tác kiểm soát hải quan, kiểm soát ma túy; phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.
 • 5. Kiểm tra sau thông quan; thanh tra thuế:
 • 6. Đánh giá chỉ số hoạt động:
 • 7. Tổ chức bộ máy, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:
 • 8. Về thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin:
 • 9. Hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật:
 • Điều 2. Trách nhiệm tổ chức và thực hiện kế hoạch:
 • Điều 3. Về kinh phí thực hiện Kế hoạch: Trên cơ sở các hoạt động, Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện phân ...
 • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Cục trưởng Cục Hải quan TP. Đà Nẵng và thủ trưởng các ...
 • PHỤ LỤC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CẢI CÁCH, PHÁT TRIỂN VÀ HIỆN ĐẠI HÓA CỤC HẢI QUAN TP. ĐÀ NẴNG GIAI ...
 • PHỤ LỤC 1 THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA GIÁM SÁT HẢI QUAN
 • PHỤ LỤC 2 CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ
 • PHỤ LỤC 3 QUẢN LÝ RỦI RO
 • PHỤ LỤC 4 CÔNG TÁC KIỂM SOÁT MA TÚY; PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI
 • PHỤ LỤC 5 KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN; THANH TRA THUẾ
 • PHỤ LỤC 6 ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG
 • PHỤ LỤC 7 TỔ CHỨC BỘ MÁY, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
 • PHỤ LỤC 8 VỀ THỰC HIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • PHỤ LỤC 9 HIỆN ĐẠI HÓA CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2606/QĐ-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2606/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2606/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2606/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2606/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật