Thông tư 42/2011/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 42/2011/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 42/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về tư liệu môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 42/2011/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Bùi Cách Tuyến Ngày ban hành: 12/12/2011 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Thông tư 42/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về tư liệu môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Thông tư này:
 • Điều 2 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2012
 • Điều 3 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các ...
 • QUY ĐỊNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG
 • 1. Phạm vi điều chỉnh
 • 2. Đối tượng áp dụng
 • 3. Giải thích từ ngữ
 • 4. Các từ viết tắt
 • SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG
 • I. QUY TRÌNH THU NHẬN, KIỂM TRA TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG
 • II. QUY TRÌNH BẢO QUẢN VÀ CUNG CẤP TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG
 • BẢO QUẢN TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG
 • CUNG CẤP TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG
 • III. QUY TRÌNH CÔNG TÁC THƯ VIỆN MÔI TRƯỜNG
 • 1. Mục đích
 • 2. Phạm vi áp dụng
 • 3. Tài liệu tham chiếu
 • 4. Nội dung công tác thư viện môi trường
 • 5. Lưu và bảo quản Hồ sơ lưu
 • ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG
 • Phần 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1. Phạm vi điều chỉnh
 • 2. Đối tượng áp dụng
 • 3. Cơ sở xây dựng Định mức
 • 4. Thành phần Định mức
 • 5. Giải thích từ ngữ
 • 6. Các từ viết tắt
 • Phần 2 QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG
 • A. THU NHẬN, KIỂM TRA TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG
 • I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
 • II. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ
 • B. BẢO QUẢN VÀ CUNG CẤP TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG
 • I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
 • 1. Nội dung công việc
 • 2. Định biên
 • 3. Định mức:
 • II. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ
 • 1. Định mức dụng cụ:
 • 2. Định mức thiết bị
 • 3. Định mức vật liệu
 • C. CÔNG TÁC THƯ VIỆN MÔI TRƯỜNG
 • I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
 • 1. Nội dung công việc
 • 2. Định biên:
 • 3. Định mức:
 • II. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ
 • 1. Định mức dụng cụ.
 • 2. Định mức thiết bị
 • 3. Định mức vật liệu
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 42/2011/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 42/2011/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 42/2011/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 42/2011/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 42/2011/TT-BTNMT

Đang cập nhật