Thông tư liên tịch 24/2011/TTLT-BTP-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 24/2011/TTLT-BTP-BQP

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 24/2011/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp - Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 24/2011/TTLT-BTP-BQP Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Thành Cung Ngày ban hành: 15/12/2011 Lĩnh vực: Thi hành án, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư liên tịch 24/2011/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp - Bộ Quốc phòng ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2. XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • Điều 3. Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự
 • Điều 4. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hoặc làm cơ sở để xác định người thi hành ...
 • Điều 5. Xác định lỗi cố ý của người thi hành công vụ
 • Điều 6. Xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường
 • Điều 7. Thiệt hại thực tế
 • Chương 3. XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG
 • Điều 8. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm
 • Điều 9. Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút
 • Chương 4. CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG VÀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG
 • Điều 10. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự
 • Điều 11. Hồ sơ yêu cầu bồi thường
 • Điều 12. Thụ lý đơn yêu cầu bồi thường
 • Điều 13. Cử người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường
 • Điều 14. Xác minh thiệt hại
 • Điều 15. Thương lượng việc bồi thường.
 • Điều 16. Ban hành quyết định giải quyết bồi thường
 • Điều 17. Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
 • Điều 18. Khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bồi thường
 • Điều 19. Chi trả tiền bồi thường
 • Điều 20. Trách nhiệm báo cáo về việc giải quyết bồi thường.
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Điều 22. Áp dụng điều khoản chuyển tiếp về việc giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân ...
 • Điều 23. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện
 • Mẫu số 01a ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG (đối với cá nhân bị thiệt hại)
 • Mẫu số 01b ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG (đối với tổ chức bị thiệt hại)
 • Mẫu số 02 BIÊN BẢN THƯƠNG LƯỢNG VIỆC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
 • Mẫu số 03 QUYẾT ĐỊNH (V/v giải quyết bồi thường đối với…)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 24/2011/TTLT-BTP-BQP để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 24/2011/TTLT-BTP-BQP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 24/2011/TTLT-BTP-BQP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 24/2011/TTLT-BTP-BQP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 24/2011/TTLT-BTP-BQP

Đang cập nhật