Thông tư 81/2011/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 81/2011/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 81/2011/TT-BCA Quy định biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ Công an ban hành Số hiệu: 81/2011/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 15/12/2011 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Thông tư 81/2011/TT-BCA Quy định biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BIỂU MẪU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ
 • Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Các biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú
 • Điều 4. Quản lý các biểu mẫu
 • Chương 2 CÁCH GHI BIỂU MẪU
 • Điều 5. Yêu cầu ghi biểu mẫu
 • Điều 6. Thông tin chung trong biểu mẫu
 • Điều 7. Cách ghi Bản khai nhân khẩu
 • Điều 8. Cách ghi Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
 • Điều 9. Cách ghi Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu
 • Điều 10. Cách ghi Phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu
 • Điều 11. Cách ghi Phiếu khai báo tạm vắng
 • Điều 12. Cách ghi Phiếu theo dõi hồ sơ hộ khẩu
 • Điều 13. Cách ghi Giấy chuyển hộ khẩu
 • Điều 14. Cách ghi Sổ hộ khẩu
 • Điều 15. Cách ghi Sổ tạm trú
 • Điều 16. Cách ghi Sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu
 • Điều 17. Cách ghi Sổ đăng ký thường trú
 • Điều 18. Cách ghi Sổ đăng ký tạm trú
 • Điều 19. Cách ghi Sổ tiếp nhận lưu trú
 • Điều 20. Cách ghi túi hồ sơ hộ khẩu
 • Điều 21. Cách ghi Thống kê hộ khẩu, nhân khẩu
 • Điều 22. Cách tính tổng số hộ, nhân khẩu hiện đang cư trú
 • Chương 3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 01 SỐ SỔ HỘ KHẨU CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
 • PHỤ LỤC SỐ 02 SỐ SỔ TẠM TRÚ CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
 • Mẫu HK01 BẢN KHAI NHÂN KHẨU (Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)
 • Mẫu HK02 PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU
 • Mẫu HK03 PHIẾU XÁC MINH HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU
 • Mẫu HK04 PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU
 • Mẫu HK05 PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG (Phần cấp cho người tạm vắng)
 • Mẫu HK05 PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG (Phần lưu tại Công an xã, phường, thị trấn)
 • Mẫu HK07 GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU (Phần cấp cho người chuyển hộ khẩu)
 • Mẫu HK07 GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU (Phần lưu tại cơ quan cấp giấy)
 • Mẫu HK08 SỔ HỘ KHẨU SỔ HỘ KHẨU
 • SỔ TẠM TRÚ
 • SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT HỘ KHẨU
 • SỔ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
 • SỔ ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ
 • SỔ TIẾP NHẬN LƯU TRÚ
 • Mẫu HK14 HỒ SƠ HỘ KHẨU
 • THỐNG KÊ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 81/2011/TT-BCA để xử lý:

Tin tức về Thông tư 81/2011/TT-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 81/2011/TT-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 81/2011/TT-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 81/2011/TT-BCA

Đang cập nhật