Thông tư 61/2011/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 61/2011/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 61/2011/TT-BGTVT Quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 61/2011/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 21/12/2011 Lĩnh vực: Lao động, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 61/2011/TT-BGTVT Quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG, CƠ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG VÀ ...
 • Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2 CHỨC DANH, NHIỆM VỤ, GIẤY PHÉP VÀ CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG
 • Điều 3. Chức danh nhân viên hàng không
 • Điều 4. Nhiệm vụ theo chức danh của nhân viên hàng không
 • Điều 5. Tiêu chuẩn nhân viên hàng không
 • Điều 6. Chứng chỉ chuyên môn nhân viên hàng không
 • Điều 7. Giấy phép nhân viên hàng không
 • Điều 8. Thủ tục cấp, công nhận giấy phép nhân viên hàng không
 • Điều 9. Thời hạn và giá trị hiệu lực của giấy phép nhân viên hàng không
 • Điều 10. Thủ tục cấp lại giấy phép nhân viên hàng không
 • Điều 11. Năng định, thời hạn hiệu lực của năng định nhân viên hàng không
 • Điều 12. Thủ tục cấp lại, bổ sung, phục hồi năng định nhân viên hàng không
 • Điều 13. Thu hồi giấy phép nhân viên hàng không
 • Điều 14. Hội đồng kiểm tra
 • Chương 3 CƠ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG TẠI VIỆT NAM
 • Điều 15. Yêu cầu chung đối với cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không
 • Điều 16. Yêu cầu tối thiểu về phòng học, trang bị, thiết bị, cơ sở thực hành của cơ sở đào tạo, huấn ...
 • Điều 17. Giáo viên của cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không
 • Điều 18. Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ hàng không
 • Điều 19. Giáo trình và tài liệu của cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không
 • Điều 20. Giấy chứng nhận, thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện ...
 • Điều 21. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng ...
 • Điều 22. Cấp lại, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp ...
 • Điều 23. Công nhận cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không nước ngoài
 • Điều 24. Thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không
 • Chương 4 CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG
 • Điều 25. Yêu cầu về trình độ tiếng Anh đối với nhân viên hàng không
 • Điều 26. Yêu cầu đối với cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không
 • Điều 27. Giấy chứng nhận, thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ ...
 • Điều 28. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không
 • Điều 29. Cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng Anh nhân ...
 • Điều 30. Công nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không
 • Điều 31. Thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không
 • Chương 5 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 32. Kiểm tra, giám sát nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng ...
 • Điều 33. Hiệu lực thi hành
 • Điều 34. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CÔNG NHẬN GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG
 • PHỤ LỤC Ia MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CÔNG NHẬN GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG
 • PHỤ LỤC Ib MẪU DANH SÁCH XIN CẤP, CÔNG NHẬN GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG
 • PHỤ LỤC II MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG
 • PHỤ LỤC IIa MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG
 • PHỤ LỤC IIb MẪU DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG
 • PHỤ LỤC III DANH MỤC NĂNG ĐỊNH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG
 • PHỤ LỤC IV MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, PHỤC HỒI NĂNG ĐỊNH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG
 • PHỤ LỤC IVa MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, BỔ SUNG, PHỤC HỒI NĂNG ĐỊNH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG
 • PHỤ LỤC IVb MẪU DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, BỔ SUNG, PHỤC HỒI NĂNG ĐỊNH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG
 • PHỤ LỤC V MẪU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG
 • PHỤ LỤC VI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG
 • PHỤ LỤC VII MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG ...
 • PHỤ LỤC VIII MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN ...
 • PHỤ LỤC IX MẪU CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG
 • PHỤ LỤC X MẪU PHIẾU KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG
 • PHỤ LỤC XI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO ...
 • PHỤ LỤC XII MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 61/2011/TT-BGTVT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 61/2011/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 61/2011/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 61/2011/TT-BGTVT

Đang cập nhật