Thông tư 25/2011/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 25/2011/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 25/2011/TT-BTP về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch do Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 25/2011/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường Ngày ban hành: 27/12/2011 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 25/2011/TT-BTP về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch do Bộ Tư pháp ban hành

 • Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Thể thức của văn bản
 • Điều 3. Kỹ thuật trình bày văn bản
 • Chương 2 THỂ THỨC VĂN BẢN
 • MỤC 1. TRÌNH BÀY PHẦN MỞ ĐẦU VĂN BẢN
 • Điều 4. Phần mở đầu văn bản
 • Điều 5. Quốc hiệu và Tiêu ngữ
 • Điều 6. Tên cơ quan ban hành văn bản
 • Điều 7. Số, ký hiệu văn bản
 • Điều 8. Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản
 • Điều 9. Tên văn bản
 • Điều 10. Căn cứ ban hành văn bản
 • MỤC 2. TRÌNH BÀY PHẦN NỘI DUNG VĂN BẢN
 • Điều 11. Bố cục của văn bản
 • Điều 12. Văn bản ban hành kèm theo văn bản khác
 • MỤC 3. TRÌNH BÀY PHẦN KẾT THÚC VĂN BẢN
 • Điều 13. Trình bày phần kết thúc của văn bản
 • Điều 14. Trình bày chữ ký văn bản
 • Điều 15. Dấu của cơ quan ban hành văn bản
 • Điều 16. Nơi nhận
 • Chương 3 KỸ THUẬT TRÌNH BÀY NỘI DUNG VĂN BẢN
 • Điều 17. Trình bày bố cục của văn bản
 • Điều 18. Sử dụng ngôn ngữ trong văn bản
 • Điều 19. Sử dụng từ ngữ đúng chức năng
 • Điều 20. Sử dụng từ ngữ đúng nghĩa
 • Điều 21. Câu văn trong văn bản
 • Điều 22. Dấu câu trong văn bản
 • Điều 23. Trình bày số trong văn bản
 • Điều 24. Trình bày đơn vị đo lường
 • Điều 25. Trình bày thời hạn, thời điểm
 • Điều 26. Trình bày các nội dung sửa đổi, bổ sung tại chương quy định về điều khoản thi hành hoặc điều ...
 • Điều 27. Trình bày điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 28. Trình bày hiệu lực thi hành
 • Điều 29. Kỹ thuật viện dẫn văn bản
 • Chương 4 TRÌNH BÀY VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
 • MỤC 1. TRÌNH BÀY VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU
 • Điều 30. Văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều
 • Điều 31. Tên của văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều
 • Điều 32. Bố cục của văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều
 • Điều 33. Cách đánh số thứ tự của điều, khoản bổ sung
 • Điều 34. Trật tự các điều, khoản của văn bản được sửa đổi, bổ sung một số điều
 • MỤC 2. TRÌNH BÀY VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHIỀU VĂN BẢN
 • Điều 35. Văn bản sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản
 • Điều 36. Tên của văn bản sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản
 • Điều 37. Bố cục của văn bản sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản
 • Chương 5 KHỔ GIẤY, ĐỊNH LỀ, PHÔNG CHỮ, ĐÁNH SỐ TRANG VĂN BẢN
 • Điều 38. Khổ giấy
 • Điều 39. Định lề trang văn bản
 • Điều 40. Phông chữ
 • Điều 41. Đánh số trang văn bản
 • Chương 6 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 42. Bãi bỏ các quy định hiện hành
 • Điều 43. Hiệu lực thi hành
 • Điều 44. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I VỀ MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN
 • PHỤ LỤC II SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN
 • PHỤ LỤC III MẪU CHỮ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 25/2011/TT-BTP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 25/2011/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 25/2011/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 25/2011/TT-BTP

Đang cập nhật