Quyết định 36/2011/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 36/2011/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 36/2011/QĐ-UBND về Quy định thành lập và quản lý hoạt động sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Số hiệu: 36/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Hưởng Ngày ban hành: 09/11/2011 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 36/2011/QĐ-UBND về Quy định thành lập và quản lý hoạt động sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thành lập và quản lý hoạt động các sàn giao dịch ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ ...
 • VỀ THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
 • Điều 3. Nguyên tắc chung
 • Chương II ĐIỀU KIỆN, ĐĂNG KÝ KINH DOANH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
 • Điều 4. Điều kiện đăng kinh doanh ký sàn giao dịch bất động sản
 • Điều 5. Đăng ký kinh doanh sàn giao dịch bất động sản
 • Chương III ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
 • Điều 6. Điều kiện hoạt động sàn giao dịch bất động sản
 • Điều 7. Thủ tục thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản
 • Điều 8. Tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản
 • Điều 9. Thời hạn ra Thông báo gửi Bộ Xây dựng đưa tên sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện lên website ...
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA GIAO DỊCH TẠI SÀN GIAO ...
 • Điều 10. Trách nhiệm của sàn giao dịch bất động sản
 • Điều 11. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản
 • Chương V TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước
 • Điều 13. Xử lý vi phạm
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Tổ chức thành lập sàn giao dịch bất động sản đã tiến hành hoạt động nhưng chưa thông báo cho ...
 • Điều 15. Sở Xây dựng có trách nhiệm triển khai, theo dõi thực hiện quy định này. Trong quá trình thực ...
 • PHỤ LỤC 1 Mẫu văn bản xác nhận của sàn giao dịch bất động sản về bất động sản đã được giao dịch qua sàn ...
 • PHỤ LỤC 2 BẢNG THỐNG KÊ CÁC XÁC NHẬN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÃ ĐƯỢC GIAO DỊCH QUA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN … ...
 • PHỤ LỤC 3 Mẫu báo cáo tình hình giao dịch bất động sản
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 36/2011/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 36/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 36/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 36/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 36/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật