Quyết định 44/2011/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 44/2011/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 44/2011/QĐ-UBND về Quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt phương án tổng thể, phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Số hiệu: 44/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh Ngày ban hành: 30/12/2011 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 44/2011/QĐ-UBND về Quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt phương án tổng thể, phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ, PHƯƠNG ÁN CHI ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự lập, thẩm định và phê duyệt phương án tổng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban ...
 • QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ, PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • MỤC 1. LẬP PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ, PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ
 • Điều 3. Lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Điều 4. Lập phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • MỤC 2. THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ, PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH ...
 • Điều 5. Thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Điều 6. Thẩm định phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Điều 7. Phê duyệt phương án tổng thể, phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Chương 3. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
 • Điều 8. Trách nhiệm của Tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Điều 9. Trách nhiệm phối hợp của các tổ chức, cá nhân và các phòng ban liên quan đối với Tổ chức phát ...
 • Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan cấp tỉnh:
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Khen thưởng và xử lý vi phạm
 • Điều 13. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 01 PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ
 • PHỤ LỤC SỐ 02 PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ
 • PHỤ LỤC SỐ 03 PHỤ LỤC QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG ...
 • PHỤ LỤC SỐ 04 PHỤ LỤC QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ VỀ BỒI THƯỜNG ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 44/2011/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 44/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 44/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 44/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 44/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật