Quyết định 615/2000/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 615/2000/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 615/2000/QĐ-BTP về Quy chế quản lý tài sản Nhà nước thuộc Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 615/2000/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Đình Lộc Ngày ban hành: 14/07/2000 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 615/2000/QĐ-BTP về Quy chế quản lý tài sản Nhà nước thuộc Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ TƯ PHÁP
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý tài sản Nhà nước thuộc Bộ Tư pháp
 • Điều 2. Quy chế này áp dụng cho các Tòa án nhân dân địa phương, cơ quan Thi hành án dân sự và các đơn ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy đinh trước đây của Bộ Tư pháp ...
 • Điều 4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý Tòa án địa phương ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ TƯ PHÁP
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Tài sản Nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý, sau đây gọi chung là tài sản Nhà nước thuộc Bộ Tư pháp ...
 • Điều 2. Tài sản Nhà nước thuộc Bộ Tư pháp được giao cho các đơn vị sau đây quản lý, sử dụng
 • Điều 3. Chánh án Toà án Nhân dân địa phương, Thủ trưởng các cơ quan Thi hành án, Hiệu trưởng Trường Đại ...
 • Điều 4. Tài sản Nhà nước thuộc Bộ Tư pháp phải được sử dụng đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức ...
 • Điều 5. Các đơn vị có thể giao tài sản là phương tiện làm việc hàng ngày cho cá nhân thuộc đơn vị mình ...
 • Điều 6. Các đơn vị dự toán được giao quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm
 • Điều 7. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm định kỳ kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ...
 • Chương 2: QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
 • Mục I: ĐĂNG KÝ, THEO DÕI TÀI SẢN
 • Điều 8. Tài sản phải được đăng ký gồm: đất đai, nhà và các công trình xây dựng. khác gắn liền với đất ...
 • Điều 9. Thủ trưởng các đơn vị nói tại Điều 3 của Quy chế này được Bộ Tư pháp giao trực tiếp quản lý, ...
 • Điều 10. Thủ trưởng các đơn vị nói tại Điều 3 của Quy chế này có trách nhiệm chỉ đạo việc mở. sổ theo ...
 • Điều 11. Nếu một trụ sở làm việc được giao cho hai cơ quan trở lên quản lý, sử dụng thì các cơ quan đồng ...
 • Điều 12. Ranh giới đất thuộc trụ sở làm việc của đơn vị được xác định theo Quyết định giao đất hoặc Giấy ...
 • Mục II: SỬ DỤNG TÀI SẢN
 • Điều 13. Không được sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan để bố trí cho cán bộ công chức ở. Trong trường ...
 • Điều 14. Thủ trưởng các đơn vị được giao quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc ...
 • Điều 15. Trong trường hợp cá biệt có yêu cầu sử dụng phương tiện vào việc riêng của cá nhân thì phải ...
 • Điều 16. Các chức danh được bố trí xe ôtô con để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày là cán bộ ...
 • Điều 17. Việc trang bị điện thoại để phục vụ công tác được thực hiện theo Thông tư số 04/1998/TT-BTP ...
 • Điều 18. Các loại tang tài vật ở kho Thi hành án, kho Tòa án phải được bảo quản theo Quy chế riêng. Nghiêm ...
 • Mục III: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TÀI SẢN
 • Điều 19. Các đơn vị, được giao quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm thường xuyên, định kỳ bảo dưỡng ...
 • Điều 20. Khi có nhu cầu sửa chữa nhà, công trình xây dựng khác, phương tiện đi lại các đơn vị được giao ...
 • Mục IV: THU HỒI, ĐIỀU CHUYỂN, THANH LÝ TÀI SẢN
 • Điều 21. Tài sản Nhà nước được giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng bị thu hồi trong các trường hợp sau ...
 • Điều 22. Việc điều chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan này sang cơ quan khác trong ngành Tư pháp do Bộ ...
 • Điều 23. Tài sản hư hỏng không còn sử dụng được hoặc nếu tiếp tục sử dụng phải chi phí sửa chữa quá lớn ...
 • Điều 24. Khi có quyết định thanh lý tài sản của Bộ, Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài ...
 • Điều 25. Số tiền thu được từ việc thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản (nếu có) phải nộp toàn bộ vào ...
 • Điều 26. Các đơn vị khi chuyển sang trụ sở mới phải lập phương án giải quyết nhà, đất thuộc trụ sở cũ ...
 • Chương 3: KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 27. Các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước mà không đăng ký tài sản và báo cáo tài ...
 • Điều 28. Đơn vị, cá nhân được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản vi phạm Quy chế quản lý tài sản ...
 • Điều 29. Người có công phát hiện các hành vi xâm phạm hoặc làm lãng phí tài sản Nhà nước thì được khen ...
 • Điều 30. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phổ biến Quy chế này đến tất cả cán bộ, công chức ...
 • PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN LẬP HOÁ ĐƠN BÁN TÀI SẢN THANH LÝ
 • MẪU HĐ/TSTL-3L Hoá đơn bán tài sản thanh lý
 • Biểu số: 1 BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC TÀI SẢN NHÀ NUỚC ĐỀ NGHỊ THU HỒI, ĐIỀU CHUYỂN, THANH LÝ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 615/2000/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 615/2000/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 615/2000/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 615/2000/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 615/2000/QĐ-BTP

Đang cập nhật