Quyết định 608/2000/QĐ-TCBĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 608/2000/QĐ-TCBĐ

Tiêu đề: Quyết định 608/2000/QĐ-TCBĐ về “Thể lệ dịch vụ chuyển tiền bưu chính” do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành Số hiệu: 608/2000/QĐ-TCBĐ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: Mai Liêm Trực Ngày ban hành: 20/07/2000 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 608/2000/QĐ-TCBĐ về “Thể lệ dịch vụ chuyển tiền bưu chính” do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “THỂ LỆ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN BƯU CHÍNH”
 • Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Thể lệ dịch vụ chuyển tiền bưu chính”.
 • Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3: Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng ...
 • THỂ LỆ  DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN BƯU CHÍNH
 • Phần thứ 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • CHƯƠNG I: NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 • Điều 1: Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2: Quản lý nhà nước và cấp phép đối với dịch vụ chuyển tiền bưu chính
 • Điều 3: Các thuật ngữ
 • CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤCỦA DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ
 • Điều 4: Nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ
 • Điều 5: Nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người sử dụng dịch vụ
 • Điều 6: Quyền từ chối cung cấp dịch vụ
 • Điều 7: Quyền hạn chế phạm vi hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ
 • CHƯƠNG III: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ
 • Điều 8: Quyền sở hữu đối với số tiền gửi
 • Điều 9: Quyền ủy nhiệm người khác nhận tiền
 • Điều 10: Quyền khiếu nại; quyền được bồi hoàn và bồi thường
 • Điều 11: Nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ
 • Phần thứ 2: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • CHƯƠNG IV: CÁC DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN BƯU CHÍNH
 • Điều 12: Quy định về dịch vụ
 • Điều 13: Giấy tờ cần xuất trình khi nhận tiền
 • Điều 14: Đồng tiền giao dịch
 • Điều 15: Chấp nhận thư chuyển tiền, điện chuyển tiền
 • Điều 16: Trả tiền thư chuyển tiền, điện chuyển tiền
 • Điều 17: Thời hạn xử lý thư chuyển tiền, điện chuyển tiền
 • Điều 18: Qui định về ấn phẩm
 • CHƯƠNG V: CÁC DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT
 • Điều 19: Cung cấp và sử dụng dịch vụ đặc biệt
 • CHƯƠNG VI: CƯỚC
 • Điều 20: Cước dịch vụ chuyển tiền
 • Điều 21: Thanh toán cước
 • Điều 22: Miễn, giảm cước dịch vụ chuyển tiền bưu chính
 • Điều 23: Miễn cước bưu phẩm, bưu kiện đối với tài liệu nghiệp vụ chuyển tiền bưu chính
 • CHƯƠNG VII: CHUYỂN TIẾP, CHUYỂN HOÀN, VÔ THỪA NHẬN
 • Điều 24: Chuyển tiếp
 • Điều 25: Chuyển hoàn
 • Điều 26: Vô thừa nhận
 • CHƯƠNG VIII: KHIẾU NẠI, BỒI HOÀN VÀ BỒI THƯỜNG
 • Điều 27: Khiếu nại
 • Điều 28: Giải quyết khiếu nại
 • Điều 29: Bồi hoàn và bồi thường
 • Phần thứ 3: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
 • CHƯƠNG IX: THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 30: Vi phạm và xử lý vi phạm
 • Điều 31: Thanh tra
 • CHƯƠNG X: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 32: Lưu trữ
 • Điều 33: Chế độ báo cáo
 • Điều 34: Hiệu lực thi hành
 • Điều 35: Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 608/2000/QĐ-TCBĐ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 608/2000/QĐ-TCBĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 608/2000/QĐ-TCBĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 608/2000/QĐ-TCBĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 608/2000/QĐ-TCBĐ

Đang cập nhật