Thông tư 48/2011/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 48/2011/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 48/2011/TT-BCT quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương do Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 48/2011/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng Ngày ban hành: 30/12/2011 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 48/2011/TT-BCT quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương do Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2
 • MỤC 1. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2
 • Điều 3. Điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trong sản xuất
 • Điều 4. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu
 • Điều 5. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa nhóm 2 xuất khẩu
 • Điều 6. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa nhóm 2 lưu thông trên thị trường
 • Điều 7. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa nhóm 2 trong quá trình sử dụng
 • MỤC 2. CÔNG BỐ HỢP QUY, CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
 • Điều 8. Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phù hợp quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 9. Hồ sơ công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phù hợp quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 10. Thủ tục tiếp nhận và công bố hợp quy
 • Điều 11. Điều kiện đối với tổ chức thử nghiệm được chỉ định
 • Điều 12. Điều kiện đối với tổ chức giám định được chỉ định
 • Điều 13. Điều kiện đối với tổ chức kiểm định được chỉ định
 • Điều 14. Điều kiện đối với tổ chức chứng nhận được chỉ định
 • Điều 15. Trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
 • Chương 3. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2
 • Điều 16. Quy định về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Điều 17. Căn cứ kiểm tra
 • Điều 18. Phương thức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trong sản xuất, xuất khẩu, lưu thông ...
 • Điều 19. Mẫu để thử nghiệm sử dụng trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
 • Điều 20. Trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trong sản xuất
 • Điều 21. Trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu
 • Điều 22. Trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 xuất khẩu
 • Điều 23. Trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 lưu thông trên thị trường
 • Điều 24. Trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 trong quá trình sử dụng
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 25. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuộc Bộ Công Thương
 • Điều 26. Trách nhiệm của Sở Công Thương
 • Điều 27. Trách nhiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định
 • Điều 28. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
 • Điều 29. Báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 30. Hiệu lực thi hành
 • Điều 31. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY
 • PHỤ LỤC II THÔNG BÁO XÁC NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY
 • PHỤ LỤC III GIẤY ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
 • PHỤ LỤC IV KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
 • PHỤ LỤC V ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
 • PHỤ LỤC VI BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 48/2011/TT-BCT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 48/2011/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 48/2011/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 48/2011/TT-BCT

Đang cập nhật