Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên, Nguyễn Trọng Đàm Ngày ban hành: 31/12/2011 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP GIẤY PHÉP VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY
 • Điều 3. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện điều trị cắt cơn, giải độc và ...
 • Điều 4. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện giáo dục, phục hồi hành vi, ...
 • Điều 5. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện ...
 • Chương 3. THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY
 • Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy
 • Điều 7. Thủ tục cấp, gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy
 • Điều 8. Thay đổi, thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy, giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa ...
 • Chương 4. HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY
 • Điều 9. Tiếp nhận người nghiện ma túy
 • Điều 10. Xử lý vi phạm đối với người đang cai nghiện ma túy
 • Điều 11. Bàn giao người đã cai nghiện ma túy về gia đình và cộng đồng
 • Điều 12. Chế độ thông tin, báo cáo quy định tại
 • Điều 13. Các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động cai nghiện ma túy
 • Điều 14. Quy định nội dung phối hợp giữa cơ sở cai nghiện với các cơ quan quản lý nhà nước
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Tổ chức thực hiện
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ TỐI THIỂU
 • PHỤ LỤC 2 DANH MỤC THUỐC Y TẾ TỐI THIỂU
 • PHỤ LỤC 3 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY
 • PHỤ LỤC 4 MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY
 • PHỤ LỤC 5 MẪU GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY
 • PHỤ LỤC 6 ĐƠN TỰ NGUYỆN CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ KHAI BÁO TÌNH TRẠNG NGHIỆN
 • PHỤ LỤC 7 MẪU BIÊN BẢN VỀ VIỆC VI PHẠM CAM KẾT CAI NGHIỆN
 • PHỤ LỤC 8 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CAI NGHIỆN MA TÚY
 • PHỤ LỤC 9 MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CAI NGHIỆN MA TÚY
 • PHỤ LỤC 10 MẪU SỔ THEO DÕI CAI NGHIỆN
 • PHỤ LỤC 11 MẪU SỔ THEO DÕI NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY TẠI CÁC CƠ SỞ CAI NGHIỆN TỰ NGUYỆN
 • PHỤ LỤC 12 MẪU BÁO CÁO VỀ CAI NGHIỆN, PHỤC HỒI CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY
 • PHỤ LỤC 13 MẪU BÁO CÁO VỀ CAI NGHIỆN, PHỤC HỒI CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Đang cập nhật