Quyết định 148/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 148/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 148/QĐ-BTC năm 2012 phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, đấu thầu, mua sắm tập trung trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 148/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vương Đình Huệ Ngày ban hành: 19/01/2012 Lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, kiểm toán, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 148/QĐ-BTC năm 2012 phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, đấu thầu, mua sắm tập trung trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ...
 • Điều 1. Thẩm quyền hướng dẫn cơ chế, chính sách và ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức:
 • 1. Bộ trưởng Bộ Tài chính:
 • 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ ...
 • Điều 2. Thẩm quyền phê duyệt chiến lược, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, kế hoạch ...
 • 1. Bộ trưởng Bộ Tài chính
 • 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ ...
 • Điều 3. Về lĩnh vực quản lý tài chính
 • 1. Bộ trưởng Bộ Tài chính:
 • 2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
 • 3. Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Bộ Tài chính
 • 4. Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc các đơn vị có hệ thống dọc
 • 5. Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 3 (đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách): Thực hiện xây dựng dự toán ...
 • Điều 4. Về lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng
 • 1. Bộ trưởng Bộ Tài chính:
 • 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ
 • 3. Chủ đầu tư xây dựng công trình
 • Điều 5. Về lĩnh vực quản lý tài sản nhà nước
 • 1. Bộ trưởng Bộ Tài chính:
 • 2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
 • 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ ...
 • 4. Thủ trưởng các đơn vị còn lại thuộc Bộ
 • 5. Chủ đầu tư quyết định thanh lý, phá dỡ nhà cửa, vật kiến trúc trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng ...
 • 6. Thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp thuộc Bộ quyết định thanh lý nhà cửa, vật kiến trúc theo quy hoạch ...
 • Điều 6. Về lĩnh vực kiểm tra, kiểm toán nội bộ
 • 1. Bộ trưởng Bộ Tài chính:
 • 2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
 • 3. Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính
 • 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ ...
 • Điều 7. Về lĩnh vực quản lý ứng dụng công nghệ thông tin
 • 1. Bộ trưởng Bộ Tài chính:
 • 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ
 • 3. Chủ đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin
 • Điều 8. Về lĩnh vực đấu thầu
 • 1. Thẩm quyền quyết định và phê duyệt đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng, các dự án đầu tư ứng dụng công ...
 • 2. Thẩm quyền quyết định và phê duyệt đấu thầu mua sắm hàng hoá, dịch vụ công nghệ thông tin không phải ...
 • 3. Việc đấu thầu trong đầu tư xây dựng, mua sắm hàng hoá, dịch vụ (bao gồm cả hàng hoá, dịch vụ công ...
 • Điều 9. Về thực hiện mua sắm tập trung
 • 1. Đối tượng, điều kiện mua sắm tập trung:
 • 2. Thực hiện mua sắm tập trung tại Bộ Tài chính
 • 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ ...
 • 4. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Quy chế mua sắm tập trung ...
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện:
 • 1. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính:
 • 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ ...
 • 3. Thủ trưởng các đơn vị được phân cấp, uỷ quyền quy định tại Quyết định này
 • 4. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm
 • Điều 11. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2012. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản trước đây ...
 • Điều 12. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 148/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 148/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 148/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 148/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 148/QĐ-BTC

Đang cập nhật