Thông tư 04/2012/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2012/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 04/2012/TT-BCT quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 04/2012/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Nam Hải Ngày ban hành: 13/02/2012 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Thông tư 04/2012/TT-BCT quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI VÀ GHI NHÃN HÓA CHẤT
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Trách nhiệm phân loại và ghi nhãn hóa chất
 • Chương II PHÂN LOẠI HÓA CHẤT
 • Điều 5. Phân loại hoá chất theo nguy hại vật chất
 • Điều 6. Phân loại hoá chất theo mức độ nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường
 • Chương III GHI NHÃN HÓA CHẤT
 • Điều 7. Vị trí nhãn hóa chất
 • Điều 8. Kích thước nhãn hóa chất
 • Điều 9. Màu sắc của chữ, ký hiệu và hình ảnh trên nhãn hóa chất
 • Điều 10. Ngôn ngữ trình bày trên nhãn hóa chất
 • Điều 11. Các trường hợp không áp dụng ghi nhãn hóa chất
 • Mục 1. NỘI DUNG GHI NHÃN HÓA CHẤT
 • Điều 12. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hóa chất
 • Điều 13. Trách nhiệm ghi nhãn phụ
 • Điều 14. Thông tin khác thể hiện trên nhãn hóa chất
 • Điều 15. Trường hợp ghi nhãn khi vận chuyển hóa chất
 • Mục 2. CÁCH GHI NHÃN HÓA CHẤT
 • Điều 16. Cách ghi những nội dung bắt buộc trên nhãn hóa chất
 • Điều 17. Cách ghi nhãn phụ
 • Điều 18. Cách ghi hình đồ cảnh báo khi vận chuyển hóa chất
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Trách nhiệm
 • Điều 20. Lộ trình áp dụng phân loại và ghi nhãn hóa chất
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2012/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 04/2012/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 04/2012/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 04/2012/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 04/2012/TT-BCT

Đang cập nhật