Nghị định 15/2012/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 15/2012/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 15/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản Số hiệu: 15/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 09/03/2012 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Nghị định 15/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHOÁNG SẢN
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản
 • Điều 3. Hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản
 • Điều 4. Sử dụng thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò, khai thác khoáng sản
 • Điều 5. Đầu tư của Nhà nước để thăm dò, khai thác khoáng sản
 • Điều 6. Khoáng sản độc hại
 • Điều 7. Báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản
 • Chương 2. QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN, ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN, KHU VỰC KHOÁNG SẢN
 • Điều 8. Lập, trình phê duyệt quy hoạch khoáng sản
 • Điều 9. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 10. Đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản bằng vốn của tổ chức, cá nhân
 • Điều 11. Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ
 • Điều 12. Tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
 • Chương 3. QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
 • MỤC 1. THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
 • Điều 13. Lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền ...
 • Điều 14. Điều kiện của hộ kinh doanh được thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
 • Điều 15. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
 • Điều 16. Thăm dò nâng cấp trữ lượng trong khu vực khai thác khoáng sản
 • Điều 17. Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
 • Điều 18. Thay đổi phương pháp thăm dò, khối lượng thăm dò
 • Điều 19. Khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản
 • MỤC 2. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN
 • Điều 20. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia
 • Điều 21. Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân ...
 • Điều 22. Nội dung thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm ...
 • MỤC 3. KHAI THÁC KHOÁNG SẢN, ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN
 • Điều 23. Điều kiện của hộ kinh doanh được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai ...
 • Điều 24. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
 • Điều 25. Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
 • Điều 26. Thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
 • Chương 4. THỦ TỤC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN VÀ ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG ...
 • MỤC 1. CƠ QUAN TIẾP NHẬN, HÌNH THỨC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
 • Điều 27. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản ...
 • Điều 28. Hình thức tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng ...
 • MỤC 2. HÌNH THỨC VĂN BẢN TRONG HỒ SƠ
 • Điều 29. Hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản, chuyển ...
 • Điều 30. Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản
 • Điều 31. Hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực ...
 • Điều 32. Hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
 • Điều 33. Hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản
 • Điều 34. Mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản ...
 • MỤC 3. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỦ TỤC
 • Điều 35. Trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản
 • Điều 36. Trình tự thẩm định đề án thăm dò khoáng sản
 • Điều 37. Trình tự thực hiện thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản
 • Điều 38. Trình tự thực hiện thủ tục cấp phép khai thác tận thu khoáng sản
 • Điều 39. Trình tự thực hiện thủ tục gia hạn, chuyển nhượng, trả lại một phần diện tích, trả lại Giấy ...
 • Điều 40. Trình tự thực hiện thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản
 • Điều 41. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc phối hợp thẩm định cấp phép hoạt động khoáng ...
 • Chương 5. TÀI CHÍNH VỀ KHOÁNG SẢN
 • Điều 42. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
 • Điều 43. Kinh phí cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 44. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 45. Hiệu lực thi hành
 • Điều 46. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC QUY MÔ TÀI NGUYÊN, TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ THEO NHÓM/LOẠI KHOÁNG SẢN

Ngày 09/3/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Nghị định 15/2012/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 5 và khoản 7 Điều 3; khoản 4 Điều 7; khoản 3 Điều 10; Điều 24; khoản 2 Điều 27; khoản 3 Điều 30; khoản 2 Điều 36; khoản 2 Điều 39; khoản 3 Điều 40; điểm đ khoản 1 Điều 42; khoản 4 Điều 43; Điều 44; khoản 4 Điều 48; khoản 1 Điều 49; khoản 3 Điều 50; khoản 3 Điều 53; điểm c và điểm đ khoản 1 Điều 55; khoản 3 Điều 60; khoản 4 Điều 66; khoản 3 Điều 71; khoản 2 Điều 75; khoản 3 Điều 77; khoản 2 Điều 78 của Luật khoáng sản số 60/2010/QH12.

Về điều kiện khai thác khoáng sản, Hộ kinh doanh được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khi đáp ứng đủ các điều kiện: dự án đầu tư khai thác khoáng sản có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác phù hợp; Có bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản; Quy mô công suất khai thác không quá 3.000 m3 sản phẩm là khoáng sản nguyên khai/năm.

Nghị định số 15/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/04/2012.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 15/2012/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 15/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 15/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 15/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật