Nghị định 27/2012/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 27/2012/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức Số hiệu: 27/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 06/04/2012 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT VIÊN CHỨC VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG, HOÀN TRẢ CỦA VIÊN CHỨC
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2. XỬ LÝ KỶ LUẬT VIÊN CHỨC
 • MỤC 1. NGUYÊN TẮC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP XỬ LÝ KỶ LUẬT
 • Điều 3. Nguyên tắc xử lý kỷ luật
 • Điều 4. Các trường hợp xử lý kỷ luật
 • Điều 5. Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật
 • Điều 6. Các trường hợp được miễn xử lý kỷ luật
 • MỤC 2. THỜI HIỆU, THỜI HẠN XỬ LÝ KỶ LUẬT
 • Điều 7. Thời hiệu xử lý kỷ luật
 • Điều 8. Thời hạn xử lý kỷ luật
 • MỤC 3. ÁP DỤNG HÌNH THỨC KỶ LUẬT
 • Điều 9. Các hình thức kỷ luật
 • Điều 10. Khiển trách
 • Điều 11. Cảnh cáo
 • Điều 12. Cách chức
 • Điều 13. Buộc thôi việc
 • MỤC 4. THẨM QUYỀN XỬ LÝ KỶ LUẬT, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT
 • Điều 14. Thẩm quyền xử lý kỷ luật
 • Điều 15. Tổ chức họp kiểm điểm viên chức có hành vi vi phạm pháp luật
 • Điều 16. Hội đồng kỷ luật
 • Điều 17. Thành phần Hội đồng kỷ luật
 • Điều 18. Tổ chức họp Hội đồng kỷ luật
 • Điều 19. Quyết định kỷ luật
 • Điều 20. Khiếu nại
 • MỤC 5. CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN
 • Điều 21. Các quy định liên quan khi xem xét xử lý kỷ luật
 • Điều 22. Các quy định liên quan đến việc thi hành quyết định kỷ luật
 • Điều 23. Chế độ, chính sách đối với viên chức đang trong thời gian tạm giữ, tạm giam và tạm đình chỉ ...
 • Chương 3. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG, HOÀN TRẢ
 • MỤC 1. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG, HOÀN TRẢ
 • Điều 24. Các trường hợp xử lý trách nhiệm bồi thường, hoàn trả
 • Điều 25. Nguyên tắc xử lý trách nhiệm bồi thường, hoàn trả
 • MỤC 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG
 • Điều 26. Xác định giá trị tài sản bị thiệt hại
 • Điều 27. Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường
 • Điều 28. Nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường
 • Điều 29. Hồ sơ xử lý
 • Điều 30. Trình tự họp Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường
 • MỤC 3. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ
 • Điều 31. Xác định trách nhiệm hoàn trả
 • Điều 32. Hội đồng xử lý trách nhiệm hoàn trả
 • Điều 33. Nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng xử lý trách nhiệm hoàn trả
 • Điều 34. Hồ sơ xử lý
 • Điều 35. Trình tự họp Hội đồng xử lý trách nhiệm hoàn trả
 • MỤC 4. THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH BỒI THƯỜNG, HOÀN TRẢ
 • Điều 36. Quyết định bồi thường, hoàn trả
 • Điều 37. Thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền, tài sản bồi thường, hoàn trả
 • Điều 38. Khiếu nại
 • Điều 39. Xử lý viên chức cố ý không thực hiện nghĩa vụ bồi thường, hoàn trả
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 40. Hiệu lực thi hành
 • Điều 41. Trách nhiệm thi hành

Ngày 06/04/2012 Chính phủ ban hành Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; việc áp dụng hình thức kỷ luật; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Theo đó, xử lí kỷ luật thực hiện dưới 4 hình thức: Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Buộc thôi việc. Thời hạn xử lý kỷ luật tối đa là 02 tháng, kể từ ngày phát hiện viên chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến ngày người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền ra Quyết định xử lý kỷ luật, trong trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 04 tháng.

Bên cạnh đó, Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về trách nhiệm bồi thường, hoàn trả, trong đó xác định nguyên tắc xử lý trách nhiệm bồi thường, hoàn trả; trình tự, thủ tục xem xét xử lý trách nhiệm bồi thường; trình tự, thủ tục xử lý trách nhiệm hoàn trả; thực hiện quyết định bồi thường, hoàn trả.

Nghị định 27/2012/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 25/05/2012

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 27/2012/NĐ-CP để xử lý: