Nghị định 30/2012/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 30/2012/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện Số hiệu: 30/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 12/04/2012 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục đích tổ chức, hoạt động của quỹ
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc hoạt động và quản lý tài chính của quỹ
 • Điều 5. Chính sách của Nhà nước đối với quỹ
 • Điều 6. Tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, tên, biểu tượng và trụ sở của quỹ
 • Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương 2. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC THÀNH LẬP QUỸ
 • Điều 8. Điều kiện thành lập quỹ
 • Điều 9. Sáng lập viên thành lập quỹ
 • Điều 10. Công dân, tổ chức nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ
 • Điều 11. Thành lập quỹ theo di chúc hoặc yêu cầu của người hiến tặng tài sản thông qua hợp đồng ủy quyền
 • Điều 12. Tài sản đóng góp thành lập quỹ
 • Điều 13. Hồ sơ thành lập quỹ
 • Điều 14. Nội dung cơ bản của điều lệ quỹ
 • Điều 15. Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
 • Điều 16. Thẩm quyền giải quyết của thủ tục về quỹ
 • Điều 17. Thu hồi giấy phép thành lập và con dấu của quỹ
 • Điều 18. Thủ tục thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
 • Điều 19. Công bố việc thành lập quỹ
 • Điều 20. Chuyển quyền sở hữu tài sản đóng góp thành lập quỹ của sáng lập viên
 • Điều 21. Điều kiện để quỹ được hoạt động
 • Điều 22. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
 • Chương 3. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ
 • Điều 23. Hội đồng quản lý quỹ
 • Điều 24. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ
 • Điều 25. Giám đốc quỹ
 • Điều 26. Phụ trách kế toán của quỹ
 • Điều 27. Ban Kiểm soát quỹ
 • Điều 28. Tổ chức và thực hiện công tác kế toán, kiểm toán, thống kê
 • Điều 29. Thành lập và hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của quỹ
 • Điều 30. Quyền hạn và nghĩa vụ của quỹ
 • Chương 4. TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA QUỸ
 • Điều 31. Tài sản, tài chính của quỹ
 • Điều 32. Nguồn thu của quỹ
 • Điều 33. Sử dụng quỹ
 • Điều 34. Chi hoạt động quản lý quỹ
 • Điều 35. Quản lý tài sản, tài chính quỹ
 • Chương 5. HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐỔI TÊN; TẠM ĐÌNH CHỈ VÀ GIẢI THỂ QUỸ
 • Điều 36. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên quỹ
 • Điều 37. Tạm đình chỉ hoạt động quỹ
 • Điều 38. Giải thể quỹ
 • Điều 39. Xử lý tài sản khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, tạm đình chỉ và giải thể quỹ
 • Điều 40. Trách nhiệm của Hội đồng quản lý quỹ trong việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể; đổi ...
 • Điều 41. Khiếu nại, tố cáo
 • Chương 6. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUỸ
 • Điều 42. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ
 • Điều 43. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 44. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ đối với quỹ hoạt động thuộc lĩnh vực do Bộ, ngành quản ...
 • Điều 45. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nội vụ và Phòng Nội ...
 • Chương 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 46. Hiệu lực thi hành
 • Điều 47. Trách nhiệm thi hành

Ngày 12/04/2012 Chính phủ ban hành Nghị định 30/2012/NĐ-CP tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Theo đó, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, khoa học, từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng, không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ được thành lập khi hội đủ những điều kiện sau đây:

- Mục đích hoạt động phù hợp với quy định;

- Có sáng lập viên thành lập quỹ theo quy định;

- Ban sáng lập quỹ có đủ số tài sản đóng góp để thành lập quỹ;

- Có hồ sơ thành lập quỹ theo quy định.

Bên cạnh đó Nghị định 30/2012/NĐ-CP cũng quy định cụ thể thủ tục thành lập Quỹ; tổ chức và hoạt động của Quỹ; tài sản, tài chính của Quỹ; hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên; tạm đình chỉ và giải thể Quỹ; trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với Quỹ.

Nghị định 30/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/06/2012.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 30/2012/NĐ-CP để xử lý: