Thông tư 11/2012/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 11/2012/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 11/2012/TT-NHNN quy định quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số hiệu: 11/2012/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Toàn Thắng Ngày ban hành: 25/04/2012 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 11/2012/TT-NHNN quy định quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Kiến trúc mạng Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 4. Nguyên tắc về xây dựng, quản lý và sử dụng mạng Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 5. Tài nguyên và dịch vụ mạng Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 6. Quy định về an toàn và bảo mật thông tin
 • Chương 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • MỤC 1. MẠNG CỤC BỘ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • Điều 7. Quy định về lắp đặt mới, nâng cấp và sửa chữa
 • Điều 8. Quy định về bảo trì và xử lý sự cố
 • Điều 9. Quy định về quản trị và sử dụng
 • MỤC 2. MẠNG DIỆN RỘNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • Điều 10. Lắp đặt mới và cải tạo mạng diện rộng
 • Điều 11. Quy định về sửa chữa mạng diện rộng
 • Điều 12. Quy định về quản trị và kiểm soát hoạt động
 • Điều 13. Quy định về bảo trì và xử lý sự cố
 • MỤC 3. QUY ĐỊNH KẾT NỐI GIỮA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC BÊN NGOÀI
 • Điều 14. Quy định kết nối mạng Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 15. Điều kiện kết nối mạng Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 16. Thủ tục kết nối mới hoặc thay đổi kết nối mạng
 • Điều 17. Thủ tục hủy kết nối mạng
 • MỤC 4. KẾT NỐI INTERNET
 • Điều 18. Quản lý kết nối Internet
 • Điều 19. Điều kiện kết nối Internet
 • Điều 20. Quy định về giám sát và kiểm soát kết nối Internet
 • Điều 21. Quy định về kết nối mạng không dây, thiết bị di động
 • MỤC 5. TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MẠNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • Điều 22. Trách nhiệm của Công nghệ tin học
 • Điều 23. Trách nhiệm của đơn vị quản lý tài sản
 • Điều 24. Trách nhiệm của người sử dụng
 • Điều 25. Trách nhiệm của tổ chức bên ngoài và bên thứ ba
 • Chương 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 26. Hiệu lực thi hành
 • Điều 27. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC I VỀ MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Mẫu số 01 ĐỀ NGHỊ KẾT NỐI MỚI, THAY ĐỔI KẾT NỐI MẠNG VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT
 • Mẫu số 02 ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ KẾT NỐI MẠNG VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT
 • Mẫu số 03 ĐỀ NGHỊ KẾT NỐI MẠNG VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT
 • Mẫu số 04 ĐỀ NGHỊ KẾT NỐI MẠNG KHÔNG DÂY
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 11/2012/TT-NHNN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 11/2012/TT-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 11/2012/TT-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 11/2012/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 11/2012/TT-NHNN

Đang cập nhật