Nghị định 40/2012/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 40/2012/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 40/2012/NĐ-CP về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài Số hiệu: 40/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 02/05/2012 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Nghị định 40/2012/NĐ-CP về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH TIỀN; BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN TÀI SẢN QUÝ VÀ GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRONG HỆ THỐNG ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2. IN, ĐÚC, PHÁT HÀNH TIỀN
 • MỤC 1. IN, ĐÚC TIỀN
 • Điều 4. In, đúc tiền đang lưu hành và in, đúc tiền mới chưa phát hành
 • Điều 5. Thiết kế mẫu tiền
 • Điều 6. Chế bản in, đúc tiền
 • Điều 7. Tổ chức và quản lý việc in, đúc tiền
 • Điều 8. Thực hiện in, đúc tiền
 • MỤC 2. PHÁT HÀNH TIỀN
 • Điều 9. Quản lý Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành
 • Điều 10. Công bố phát hành loại tiền mới
 • Điều 11. Phát hành tiền
 • Điều 12. Tuyển chọn, phân loại tiền
 • Chương 3. BẢO QUẢN TIỀN, TÀI SẢN QUÝ VÀ GIẤY TỜ CÓ GIÁ
 • Điều 13. Nguyên tắc bảo quản tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá
 • Điều 14. Trách nhiệm bảo quản tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá
 • Điều 15. Xây dựng và quản lý kho tiền
 • Chương 4. VẬN CHUYỂN TIỀN, TÀI SẢN QUÝ VÀ GIẤY TỜ CÓ GIÁ
 • Điều 16. Phạm vi, trách nhiệm tổ chức vận chuyển
 • Điều 17. Nguyên tắc vận chuyển
 • Điều 18. Vận chuyển tiền, tài sản quý, giấy tờ có giá
 • Điều 19. Bảo vệ việc vận chuyển
 • Chương 5. THU HỒI, THAY THẾ VÀ TIÊU HỦY TIỀN
 • MỤC 1. THU HỒI, THAY THẾ TIỀN
 • Điều 20. Thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông
 • Điều 21. Thu hồi, thay thế tiền
 • MỤC 2. TIÊU HỦY TIỀN
 • Điều 22. Tiền tiêu hủy
 • Điều 23. Tổ chức và quản lý tiêu hủy tiền
 • Điều 24. Hạch toán tiền bán phế liệu
 • Chương 6. CHI PHÍ IN, ĐÚC, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN, PHÁT HÀNH THU HỒI, THAY THẾ VÀ TIÊU HỦY TIỀN
 • Điều 25. Chi phí thường xuyên
 • Điều 26. Chi phí in, đúc tiền mới
 • Chương 7. TRÁCH NHIỆM CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN
 • Điều 27. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 28. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 29. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 30. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Chương 8. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành
 • Điều 32. Trách nhiệm thi hành

Ngày 02/05/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2012/NĐ-CP nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, Nghị định 40/2012/NĐ-CP quy định việc in, đúc, bảo quản, vận chuyển, phát hành, thu hồi, thay thế và tiêu hủy tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; chi phí cho các hoạt động nghiệp vụ phát hành tiền.

Cụ thể Ngân hàng Nhà nước thực hiện phát hành tiền vào lưu thông và thu tiền từ lưu thông về thông qua hoạt động thu, chi tiền mặt và các hoạt động nghiệp vụ khác của Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời Nghị định 40/2012/NĐ-CP quy định Ngân hàng Nhà nước cũng là đơn vị tổ chức thiết kế mẫu tiền, việc thiết kế mẫu tiền phải bảo đảm có tính thẩm mỹ cao, dễ nhận biết, thể hiện bản sắc dân tộc, phù hợp với vật liệu in, đúc, bảo đảm độ bền, khả năng chống giả cao và thuận tiện cho việc sử dụng, bảo quản.

Ngoài ra, Nghị định 40/2012/NĐ-CP còn quy định nguyên tắc bảo quản tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá; Nguyên tắc vận chuyển giấy tờ có giá cũng như quy định về thi hồi, thay thế tiền.

Nghị định 40/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ 26/06/2012.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 40/2012/NĐ-CP để xử lý: