Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13

Click để xem chi tiết và Tải về Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13

Tiêu đề: Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 02/2012/UBTVQH13 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 28/03/2012 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

 • PHÁP LỆNH CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ; CHI PHÍ CHO NGƯỜI LÀM CHỨNG, NGƯỜI PHIÊN DỊCH TRONG TỐ TỤNG
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc thu, chi tiền chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên ...
 • Điều 5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến chi phí giám định, định giá; chi phí cho người ...
 • Chương 2. CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH TRONG TỐ TỤNG
 • MỤC 1. CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH DO CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH
 • Điều 6. Cơ quan có trách nhiệm nộp tiền tạm ứng chi phí giám định
 • Điều 7. Thủ tục tạm ứng chi phí giám định
 • Điều 8. Trách nhiệm thanh toán chi phí giám định
 • Điều 9. Xác định chi phí giám định
 • Điều 10. Chi phí giám định bổ sung, giám định lại
 • MỤC 2. CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH DO ĐƯƠNG SỰ YÊU CẦU
 • Điều 11. Người có nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí giám định
 • Điều 12. Đối tượng được miễn tiền tạm ứng chi phí giám định, chi phí giám định
 • Điều 13. Đối tượng được giảm tiền tạm ứng chi phí giám định, chi phí giám định
 • Điều 14. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí giám định
 • Điều 15. Thủ tục nộp tiền tạm ứng chi phí giám định
 • Điều 16. Thủ tục đề nghị miễn tiền tạm ứng chi phí giám định
 • Điều 17. Thẩm quyền quyết định miễn tiền tạm ứng chi phí giám định
 • Điều 18. Thủ tục đề nghị giảm tiền tạm ứng chi phí giám định
 • Điều 19. Thẩm quyền quyết định giảm tiền tạm ứng chi phí giám định
 • Điều 20. Thời hạn nộp tiền tạm ứng chi phí giám định
 • Điều 21. Xác định chi phí giám định
 • Điều 22. Thanh toán chi phí giám định
 • Điều 23. Thủ tục đề nghị miễn chi phí giám định
 • Điều 24. Thẩm quyền quyết định miễn chi phí giám định
 • Điều 25. Thủ tục đề nghị giảm chi phí giám định
 • Điều 26. Thẩm quyền quyết định giảm chi phí giám định
 • Điều 27. Thủ tục quyết định giảm chi phí giám định
 • Điều 28. Giảm tiền tạm ứng chi phí giám định, chi phí giám định
 • Điều 29. Nghĩa vụ nộp chi phí giám định
 • Điều 30. Chi phí giám định bổ sung, giám định lại
 • MỤC 3. CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH TRONG TRƯỜNG HỢP KHÁC
 • Điều 31. Chi phí giám định để giải quyết phần dân sự trong vụ án hình sự
 • Điều 32. Chi phí giám định trong trường hợp người yêu cầu giám định tự mình yêu cầu giám định
 • Chương 3. CHI PHÍ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG
 • MỤC 1. CHI PHÍ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN DO CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG QUYẾT ĐỊNH VIỆC ĐỊNH GIÁ
 • Điều 33. Cơ quan có trách nhiệm nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản
 • Điều 34. Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản
 • Điều 35. Chi phí định giá tài sản
 • Điều 36. Chi phí định giá bổ sung, định giá lại
 • Điều 37. Trách nhiệm thanh toán chi phí định giá tài sản
 • MỤC 2. CHI PHÍ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN DO ĐƯƠNG SỰ YÊU CẦU
 • Điều 38. Thủ tục nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản
 • Điều 39. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản
 • Điều 40. Thanh toán chi phí định giá tài sản
 • Điều 41. Chi phí định giá tài sản
 • Điều 42. Nghĩa vụ nộp chi phí định giá tài sản
 • Điều 43. Chi phí định giá bổ sung, định giá lại
 • Điều 44. Chi phí thẩm định giá tài sản
 • Chương 4. CHI PHÍ CHO NGƯỜI LÀM CHỨNG TRONG TỐ TỤNG
 • MỤC 1. CHI PHÍ CHO NGƯỜI LÀM CHỨNG DO CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRIỆU TẬP
 • Điều 45. Cơ quan có trách nhiệm trả chi phí cho người làm chứng
 • Điều 46. Mức chi phí cho người làm chứng
 • MỤC 2. CHI PHÍ CHO NGƯỜI LÀM CHỨNG DO ĐƯƠNG SỰ YÊU CẦU
 • Điều 47. Thủ tục nộp tiền tạm ứng chi phí cho người làm chứng
 • Điều 48. Mức tiền tạm ứng chi phí cho người làm chứng
 • Điều 49. Nghĩa vụ nộp chi phí cho người làm chứng
 • Điều 50. Thủ tục chi trả chi phí cho người làm chứng
 • Chương 5. CHI PHÍ CHO NGƯỜI PHIÊN DỊCH TRONG TỐ TỤNG
 • MỤC 1. CHI PHÍ CHO NGƯỜI PHIÊN DỊCH DO CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRIỆU TẬP
 • Điều 51. Trách nhiệm trả chi phí cho người phiên dịch
 • Điều 52. Mức chi phí cho người phiên dịch
 • MỤC 2. CHI PHÍ CHO NGƯỜI PHIÊN DỊCH DO ĐƯƠNG SỰ YÊU CẦU
 • Điều 53. Nghĩa vụ thanh toán chi phí cho người phiên dịch
 • Điều 54. Mức chi phí cho người phiên dịch
 • Chương 6. KINH PHÍ THANH TOÁN CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ; CHI PHÍ CHO NGƯỜI LÀM CHỨNG, NGƯỜI PHIÊN DỊCH ...
 • Điều 55. Nguồn kinh phí chi trả
 • Điều 56. Lập dự toán kinh phí và phân bổ kinh phí chi trả
 • Điều 57. Thủ tục thanh toán chi phí
 • Chương 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 58. Hiệu lực thi hành
 • Điều 59. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13 để xử lý: