Thông tư 68/2012/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 68/2012/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 68/2012/TT-BTC quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 68/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Minh Ngày ban hành: 26/04/2012 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Thông tư 68/2012/TT-BTC quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC ĐẤU THẦU ĐỂ MUA SẮM TÀI SẢN NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CƠ QUAN NHÀ ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 3. Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp
 • Điều 4. Các hình thức lựa chọn nhà thầu
 • Chương II THẨM QUYỀN TRONG ĐẤU THẦU
 • Điều 5. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản
 • Điều 6. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu
 • Điều 7. Thẩm quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Chương III KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN
 • Điều 8. Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản
 • Điều 9. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu
 • Điều 10. Trình duyệt kế hoạch đấu thầu
 • Điều 11. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu
 • Chương IV THỰC HIỆN LỰA CHỌN NHÀ THẦU ÁP DỤNG HÌNH THỨC ĐẤU THẦU RỘNG RÃI, ĐẤU THẦU HẠN CHẾ VÀ CHỈ ĐỊNH ...
 • Điều 12. Đấu thầu rộng rãi
 • Điều 13. Đấu thầu hạn chế
 • Điều 14. Chỉ định thầu
 • Mục 1. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU RỘNG RÃI VÀ ĐẤU THẦU HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN TRONG TRƯỜNG HỢP ...
 • Điều 15. Chuẩn bị đấu thầu
 • Điều 16. Tổ chức đấu thầu
 • Điều 17. Đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Điều 18. Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và thông báo kết quả đấu thầu
 • Điều 19. Đàm phán, thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng.
 • Mục 2. QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN CÁ NHÂN
 • Điều 20. Lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân
 • Mục 3. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU RỘNG RÃI VÀ ĐẤU THẦU HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG ...
 • Điều 21. Chuẩn bị đấu thầu
 • Điều 22. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm tài sản
 • Điều 23. Tổ chức đấu thầu
 • Điều 24. Đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Điều 25. Sửa lỗi và hiệu chỉnh các sai lệch
 • Điều 26. Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt, thông báo kết quả đấu thầu, thương thảo, hoàn thiện hợp đồng ...
 • Mục 4. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU RỘNG RÃI VÀ ĐẤU THẦU HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG ...
 • Điều 27. Đối tượng áp dụng
 • Điều 28. Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn 1
 • Điều 29. Tổ chức đấu thầu giai đoạn 1
 • Điều 30. Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu giai đoạn 2
 • Điều 31. Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt, thông báo kết quả đấu thầu
 • Mục 5. QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH THẦU
 • Điều 32. Quy trình chỉ định thầu
 • Chương V CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU KHÁC
 • Điều 33. Mua sắm trực tiếp
 • Điều 34. Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm tài sản
 • Điều 35. Tự thực hiện
 • Điều 36. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt
 • Chương VI MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC
 • Điều 37. Thẩm định trong đấu thầu
 • Điều 38. Trình, phê duyệt, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Điều 39. Thu, chi trong hoạt động đấu thầu
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 40. Hướng dẫn thi hành
 • Điều 41. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 68/2012/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 68/2012/TT-BTC

Phân tích chính sách về Thông tư 68/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 68/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 68/2012/TT-BTC

Đang cập nhật