Thông tư 04/2012/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2012/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 04/2012/TT-BTNMT quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, nghiêm trọng do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 04/2012/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Bùi Cách Tuyến Ngày ban hành: 08/05/2012 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Thông tư 04/2012/TT-BTNMT quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, nghiêm trọng do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc và căn cứ xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
 • Điều 3. Thông số môi trường đặc trưng về nước thải, khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung
 • Điều 4. Tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường
 • Điều 5. Tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng về nước thải
 • Điều 6. Tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng về khí thải, bụi
 • Điều 7. Tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng về tiếng ồn
 • Điều 8. Tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng về độ rung
 • Điều 9. Tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng về chất thải rắn
 • Điều 10. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC. THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG ĐẶC TRƯNG VỀ NƯỚC THẢI, KHÍ THẢI, BỤI, TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG CỦA CƠ SỞ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2012/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 04/2012/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 04/2012/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 04/2012/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 04/2012/TT-BTNMT

Đang cập nhật