Thông tư 69/2012/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 69/2012/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 69/2012/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn tiền thu từ khoản viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản cho dự án đảm bảo an ninh lương thực cho nông dân bị thiệt thòi (Dự án 2KR) do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 69/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 03/05/2012 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 69/2012/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn tiền thu từ khoản viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản cho dự án đảm bảo an ninh lương thực cho nông dân bị thiệt thòi (Dự án 2KR) do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TIỀN THU TỪ KHOẢN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT ...
 • Phần I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Tài khoản quỹ viện trợ và Ngân hàng phục vụ
 • Điều 3. Lựa chọn công trình, dự án
 • Điều 4. Thanh toán
 • Điều 5. Trách nhiệm của Chủ dự án
 • Phần II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 6. Lập danh mục dự án
 • Điều 7. Phê duyệt Dự án
 • Điều 8. Lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp và ký kết Hợp đồng
 • Điều 9. Kiểm soát thanh toán vốn
 • Điều 10. Ghi thu ghi chi vốn viện trợ
 • Điều 11. Quyết toán
 • Điều 12. Chế độ báo cáo và kiểm tra
 • Phần III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 69/2012/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 69/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 69/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 69/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 69/2012/TT-BTC

Đang cập nhật