Quyết định 05/2006/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 05/2006/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 05/2006/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 05/2006/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 20/01/2006 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 05/2006/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA BỘ TÀI CHÍNH
  • Điều 1. Thanh tra Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Thanh tra Bộ) là cơ quan thuộc hệ thống thanh tra ...
  • Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ
  • Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Bộ
  • Điều 4. Thanh tra Bộ có Chánh Thanh tra, một số Phó Chánh Thanh tra.
  • Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước ...
  • Điều 6. Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 05/2006/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 05/2006/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 05/2006/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 05/2006/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 05/2006/QĐ-BTC

Đang cập nhật