Nghị định 55/2012/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 55/2012/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Số hiệu: 55/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 28/06/2012 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể
 • Điều 4. Phân loại đơn vị sự nghiệp công lập
 • Chương 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ
 • MỤC 1. THÀNH LẬP
 • Điều 5. Đề án thành lập
 • Điều 6. Tờ trình thành lập
 • Điều 7. Lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan
 • Điều 8. Hồ sơ thành lập
 • Điều 9. Trình tự gửi và tiếp nhận hồ sơ thành lập
 • Điều 10. Xử lý hồ sơ thành lập
 • Điều 11. Thẩm định thành lập
 • Điều 12. Quyết định thành lập
 • Điều 13. Thời hạn giải quyết việc thành lập
 • MỤC 2. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ
 • Điều 14. Đề án, tờ trình tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
 • Điều 15. Hồ sơ tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
 • Điều 16. Thời hạn giải quyết việc tổ chức lại, giải thể
 • Chương 3. THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM
 • Điều 17. Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 18. Thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ
 • Điều 19. Thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ...
 • Điều 20. Thẩm quyền của Bộ Nội vụ
 • Điều 21. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 22. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Trách nhiệm thi hành

Ngày 28/06/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định 55/2012/NĐ-CP quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; phân loại đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, để thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cần đảm bảo các điều kiện sau: Xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ; Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có); Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nghị định 55/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2012.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 55/2012/NĐ-CP để xử lý: