Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTC-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTC-BNV

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước do Bộ Tài chính - Bội Nội vụ cùng ban hành Số hiệu: 03/2006/TTLT-BTC-BNV Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính Người ký: Đặng Quốc Tiến, Huỳnh Thị Nhân Ngày ban hành: 17/01/2006 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước do Bộ Tài chính - Bội Nội vụ cùng ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2005/NĐ-CP NGÀY 17/10/2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ...
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh ...
 • 2. Việc thực hiện chế độ tự chủ đối với Ủy ban nhân dân xã, phường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ...
 • 3. Các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được cơ quan có thẩm quyền ...
 • 4. Đối với các cơ quan đang thực hiện mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính ...
 • 5. Các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ, các cơ quan đại diện của Việt ...
 • 6. Nguyên tắc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 • II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • 1. Quy định tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế
 • 2. Quy định tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính
 • 3. Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ
 • 4. Về lập dự toán, phân bổ, giao dự toán, hạch toán kế toán và báo cáo quyết toán kinh phí
 • 5. Trách nhiệm của các cơ quan
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • MẪU SỐ 01: HƯỚNG DẪN  NỘI DUNG XÂY DỰNG QUY CHẾ QUỸ CHI TIÊU NỘI BỘ, QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ...
 • Mẫu số 02 DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …
 • Mẫu số 03 TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …
 • Mẫu số 04 TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …
 • Mẫu số 05 QUYẾT ĐỊNH CỦA …… Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm……
 • Mẫu số 06 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2005/NĐ-CP NGÀY 17/10/2005 CỦA ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTC-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTC-BNV

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTC-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTC-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTC-BNV

Đang cập nhật