Nghị định 16/2006/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 16/2006/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 16/2006/NĐ-CP về việc khôi phục danh dự, đền bù, trợ cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia Số hiệu: 16/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 25/01/2006 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Mục lục Nghị định 16/2006/NĐ-CP về việc khôi phục danh dự, đền bù, trợ cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KHÔI PHỤC DANH DỰ, ĐỀN BÙ, TRỢ CẤP CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BỊ THIỆT ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Khôi phục danh dự, đền bù, trợ cấp
 • Điều 4. Quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại
 • Điều 5. Trách nhiệm xem xét, giải quyết việc khôi phục danh dự, đền bù, trợ cấp
 • Chương 2: KHÔI PHỤC DANH DỰ
 • Điều 6. Hình thức khôi phục danh dự
 • Điều 7. Thẩm quyền quyết định và thủ tục giải quyết khôi phục danh dự
 • Chương 3: ĐỀN BÙ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN
 • Điều 8. Thiệt hại về tài sản được đền bù
 • Điều 9. Thủ tục giải quyết đền bù thiệt hại về tài sản
 • Điều 10. Thẩm quyền quyết định đền bù thiệt hại về tài sản
 • Chương 4: CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI VỀ TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE
 • Điều 11. Trợ cấp cho người bị thiệt hại về sức khoẻ
 • Điều 12. Thẩm quyền quyết định trợ cấp cho người bị thiệt hại về sức khoẻ
 • Điều 13. Trợ cấp cho trường hợp người bị thiệt hại về tính mạng
 • Điều 14. Thẩm quyền quyết định trợ cấp cho trường hợp người bị thiệt hại về tính mạng
 • Điều 15. Thủ tục giải quyết trợ cấp cho người bị thiệt hại về sức khoẻ, người bị thiệt hại về tính mạng
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Kinh phí để đền bù thiệt hại và trợ cấp
 • Điều 17. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • Điều 19. Trách nhiệm thi hành

Ngày 25/01/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2006/NĐ-CP về việc khôi phục danh dự, đền bù, trợ cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.

Nghị định 16/2006/NĐ-CP quy định việc khôi phục danh dự đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tổn hại về danh dự; đền bù thiệt hại đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại về tài sản; chế độ trợ cấp đối với cá nhân bị thương tích, bị tổn hại về sức khoẻ, bị thiệt hại về tính mạng do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.

Theo đó, việc khôi phục danh dự cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tổn hại về danh dự  do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện là thông báo cải chính, xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông báo cải chính, xin lỗi trực tiếp đối tượng bị tổn hại về danh dự trong trường hợp cần giữ bí mật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia hoặc thông qua người đại diện hợp pháp của họ có quyền đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khôi phục danh dự, đền bù thiệt hại về tài sản; thực hiện chế độ trợ cấp đối với người bị thiệt hại về tính mạng và sức khỏe.

Đối với khôi phục danh dự, Nghị định 16/2006/NĐ-CP quy định, việc khôi phục danh dự được thực hiện đối với đối tượng bị tổn hại về danh dự; Việc cải chính công khai, xin lỗi được tiến hành bằng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trung ương hoặc địa phương trong hai số báo hoặc hai lần trên phương tiện nghe, nhìn liên tiếp; Việc cải chính, xin lỗi bí mật được thông báo cho đối tượng bị tổn hại về danh dự, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương có liên quan và thông báo trực tiếp cho lãnh đạo có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân được khôi phục danh dự.

Nghị định 16/2006/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 22/02/2006.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 16/2006/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 16/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 16/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 16/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật