Luật giá 2012

Click để xem chi tiết và Tải về Luật giá 2012

Tiêu đề: Luật giá 2012 Số hiệu: 11/2012/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 20/06/2012 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Luật giá 2012

 • LUẬT GIÁ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Áp dụng luật
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Điều 5. Nguyên tắc quản lý giá
 • Điều 6. Công khai thông tin về giá
 • Điều 7. Nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá
 • Điều 8. Thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá
 • Điều 9. Thanh tra chuyên ngành về giá
 • Điều 10. Hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá
 • Chương II QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC ...
 • Điều 11. Quyền của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
 • Điều 12. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
 • Điều 13. Quyền của người tiêu dùng
 • Điều 14. Nghĩa vụ của người tiêu dùng
 • Chương III HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TIẾT GIÁ CỦA NHÀ NƯỚC
 • Mục 1. BÌNH ỔN GIÁ
 • Điều 15. Hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá
 • Điều 16. Trường hợp thực hiện bình ổn giá
 • Điều 17. Biện pháp bình ổn giá
 • Điều 18. Thẩm quyền và trách nhiệm quyết định áp dụng biện pháp bình ổn giá
 • Mục 2. ĐỊNH GIÁ
 • Điều 19. Hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá
 • Điều 20. Nguyên tắc định giá của Nhà nước
 • Điều 21. Căn cứ, phương pháp định giá
 • Điều 22. Thẩm quyền và trách nhiệm định giá
 • Mục 3. HIỆP THƯƠNG GIÁ
 • Điều 23. Trường hợp tổ chức hiệp thương giá
 • Điều 24. Thẩm quyền và trách nhiệm tổ chức hiệp thương giá
 • Điều 25. Kết quả hiệp thương giá
 • Mục 4. KIỂM TRA YẾU TỐ HÌNH THÀNH GIÁ
 • Điều 26. Trường hợp kiểm tra yếu tố hình thành giá
 • Điều 27. Thẩm quyền và trách nhiệm kiểm tra yếu tố hình thành giá
 • Chương IV THẨM ĐỊNH GIÁ
 • Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ
 • Điều 28. Hoạt động thẩm định giá
 • Điều 29. Nguyên tắc hoạt động thẩm định giá
 • Điều 30. Quy trình thẩm định giá tài sản
 • Điều 31. Tài sản thẩm định giá
 • Điều 32. Kết quả thẩm định giá
 • Điều 33. Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá
 • Mục 2. THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ
 • Điều 34. Tiêu chuẩn thẩm định viên về giá
 • Điều 35. Thẩm định viên về giá hành nghề
 • Điều 36. Những người không được hành nghề tại doanh nghiệp thẩm định giá
 • Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên về giá hành nghề
 • Mục 3. DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ
 • Điều 38. Điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá
 • Điều 39. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
 • Điều 40. Đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ...
 • Điều 41. Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá
 • Điều 42. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thẩm định giá
 • Điều 43. Hoạt động của tổ chức thẩm định giá nước ngoài tại Việt Nam
 • Mục 4. THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA NHÀ NƯỚC
 • Điều 44. Phạm vi hoạt động thẩm định giá của Nhà nước
 • Điều 45. Phương thức hoạt động thẩm định giá của Nhà nước
 • Điều 46. Trình tự, thủ tục thẩm định giá của Nhà nước
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 47. Hiệu lực thi hành
 • Điều 48. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Luật giá quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước được Quốc hội ban hành ngày 20/06/2012.

Điểm mới là Luật đã đưa ra các tiêu chí để xác định loại hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá là loại hàng hóa như thế nào, trên cơ sở đó xác định danh mục hàng hóa, dịch vụ cụ thể thực hiện bình ổn giá như quy định tại Điều 15 của Luật khi giá các hàng hóa, dịch vụ đó có biến động bất thường và khi mặt bằng giá biến động ảnh hưởng đến ổn định kinh tế xã hội.

Luật cũng đã quy định cụ thể các tiêu chí để xác định thu hẹp phạm vi định giá của Nhà nước, bảo đảm để Nhà nước chỉ định giá trong phạm vi chủ yếu đối với hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước; Hàng hóa, dịch vụ công như quy định tại Điều 19 nhằm khắc phục, hạn chế những khuyết tật, những tác động bất lợi của cơ chế thị trường đến nền kinh tế như: tự phát điều tiết sản xuất kinh doanh, độc quyền, liên kết độc quyền về giá, cạnh tranh không lành mạnh về giá.

Việc ban hành Luật Giá đã góp phần làm hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá, mở đường cho việc chuyển từ cơ chế giá hành chính áp đặt sang cơ chế giá thị trường có sự kiểm soát của Nhà nước.

Luật Giá năm 2012 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật giá 2012 để xử lý:

Tin tức về Luật giá 2012

Phân tích chính sách về Luật giá 2012

Đang cập nhật

Án lệ về Luật giá 2012

Đang cập nhật