Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012

Click để xem chi tiết và Tải về Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012

Tiêu đề: Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 Số hiệu: 14/2012/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 20/06/2012 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012

 • LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân
 • Điều 3. Chính sách của Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Điều 4. Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Điều 5. Các nguyên tắc phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Điều 6. Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Điều 7. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Điều 8. Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Điều 9. Các hành vi bị cấm
 • Chương II NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
 • Mục 1. NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHUNG CHO CÔNG DÂN
 • Điều 10. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Điều 11. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Điều 12. Họp báo, thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 13. Đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử
 • Điều 14. Phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng
 • Điều 15. Tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật
 • Điều 16. Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động ...
 • Mục 2. NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ
 • Điều 17. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng ...
 • Điều 18. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp
 • Điều 19. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho nạn nhân bạo lực gia đình
 • Điều 20. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật
 • Điều 21. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện ...
 • Điều 22. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị ...
 • Mục 3. GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
 • Điều 23. Nội dung giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
 • Điều 24. Hình thức giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
 • Chương III TRÁCH NHIỆM PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • Mục 1. TRÁCH NHIỆM PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
 • Điều 25. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 26. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Kiểm toán Nhà nước
 • Điều 27. Trách nhiệm của chính quyền các cấp ở địa phương
 • Điều 28. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức
 • Điều 29. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận
 • Điều 30. Trách nhiệm của tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, cơ ...
 • Điều 31. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
 • Điều 32. Trách nhiệm của gia đình
 • Mục 2. TRÁCH NHIỆM PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CÁ NHÂN
 • Điều 33. Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
 • Điều 34. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang nhân ...
 • Điều 35. Báo cáo viên pháp luật
 • Điều 36. Quyền và nghĩa vụ của báo cáo viên pháp luật
 • Điều 37. Tuyên truyền viên pháp luật và những người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở ...
 • Chương IV CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
 • Điều 38. Bảo đảm về tổ chức, cán bộ, cơ sở vật chất và phương tiện cho công tác phổ biến, giáo dục pháp ...
 • Điều 39. Bảo đảm kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 40. Hiệu lực thi hành
 • Điều 41. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân được Quốc hội ban hành ngày 20/06/2012.

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 bao gồm 05 Chương, 41 Điều, quy định quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Về nguyên tắc, nội dung phổ biến pháp luật phải diễn ra đa dạng dưới các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với nhu cầu, lứa tuổi, trình độ của đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Các hình thức này có thể là: Họp báo, thông cáo báo chí; Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật...

Ngoài ra, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật còn xác định 06 đối tượng đặc thù, còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin, tìm hiểu, học tập pháp luật, đó là: người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân; người lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình; người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo.

Đối với mỗi đối tượng, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật hiện hành quy định những nội dung pháp luật thiết thực, liên quan trực tiếp đến đối tượng được phổ biến, giáo dục; các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp phổ biến, giáo dục pháp luật; những chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù và khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong xã hội đầu tư, hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng này.

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 để xử lý: