Nghị định 58/2012/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 58/2012/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi Số hiệu: 58/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 20/07/2012 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích thuật ngữ
 • Chương 2. CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN
 • MỤC 1. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
 • Điều 3. Đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ
 • Điều 4. Điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ
 • Điều 5. Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ
 • Điều 6. Thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
 • Điều 7. Nghĩa vụ của tổ chức phát hành cổ phiếu riêng lẻ
 • Điều 8. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý chào bán cổ phiếu riêng lẻ
 • MỤC 2. CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG
 • Điều 9. Quy định chung về việc chào bán chứng khoán ra công chúng
 • Điều 10. Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng
 • Điều 11. Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng
 • Điều 12.  Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ ...
 • Điều 13. Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập mới doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công ...
 • Điều 14. Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập tổ chức tín dụng cổ phần
 • Điều 15. Điều kiện chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có kèm theo chứng quyền
 • Điều 16. Điều kiện chào bán trái phiếu đảm bảo
 • Điều 17. Điều kiện đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho nhiều đợt chào bán
 • Điều 18. Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp ...
 • Điều 19. Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài
 • Điều 20. Điều kiện chào bán trái phiếu bằng đồng Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế
 • Điều 21. Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn trong công ty đại chúng
 • Điều 22. Chào bán chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần kết hợp chào ...
 • Điều 23. Điều kiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi
 • Điều 24. Điều kiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
 • Điều 25. Điều kiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 • Điều 26. Chứng khoán của tổ chức nước ngoài thưởng cho người lao động Việt Nam làm việc trong các tổ ...
 • MỤC 3. CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN TẠI NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
 • Điều 27. Chào bán trái phiếu tại nước ngoài
 • Điều 28. Điều kiện chào bán cổ phiếu tại nước ngoài của công ty cổ phần
 • Điều 29. Điều kiện phát hành chứng khoán làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài
 • Điều 30. Đăng ký chào bán chứng khoán tại nước ngoài
 • Điều 31. Báo cáo kết quả chào bán
 • Điều 32. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn
 • Chương 3. CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
 • MỤC 1. ĐĂNG KÝ VÀ HỦY ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
 • Điều 33. Hồ sơ công ty đại chúng
 • Điều 34. Đăng ký công ty đại chúng
 • Điều 35. Công bố thông tin về việc đăng ký công ty đại chúng
 • Điều 36. Hủy đăng ký công ty đại chúng
 • MỤC 2. MUA LẠI CỔ PHIẾU, BÁN CỔ PHIẾU QUỸ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
 • Điều 37. Điều kiện mua lại cổ phiếu
 • Điều 38. Các trường hợp không được mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ
 • Điều 39. Điều kiện bán cổ phiếu quỹ
 • Chương 4. CHÀO MUA CÔNG KHAI
 • Điều 40. Nguyên tắc chào mua công khai
 • Điều 41. Các trường hợp chào mua công khai
 • Điều 42. Hồ sơ đăng ký chào mua công khai
 • Điều 43. Đăng ký chào mua
 • Điều 44. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị công ty mục tiêu hoặc Ban đại diện quỹ đầu tư mục tiêu
 • Điều 45. Trách nhiệm của người biết thông tin về chào mua công khai
 • Điều 46. Các hành vi bị cấm đối với bên chào mua
 • Điều 47. Nghĩa vụ của công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai
 • Điều 48. Nguyên tắc xác định giá chào mua công khai
 • Điều 49. Rút lại đề nghị chào mua công khai
 • Điều 50. Giao dịch chào mua công khai
 • Điều 51. Tiếp tục chào mua công khai
 • Điều 52. Báo cáo và công bố thông tin về kết quả chào mua công khai
 • Chương 5. NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ CÁC GIAO DỊCH BỊ CẤM
 • MỤC 1. NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRONG NƯỚC TRÊN CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT ...
 • Điều 53. Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
 • Điều 54. Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 • Điều 55. Niêm yết chứng khoán của các công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh ...
 • Điều 56. Đăng ký giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom)
 • Điều 57. Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán
 • Điều 58. Thủ tục đăng ký niêm yết
 • Điều 59. Thay đổi đăng ký niêm yết
 • Điều 60. Hủy bỏ niêm yết
 • MỤC 2. NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH NƯỚC NGOÀI TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM
 • Điều 61. Điều kiện niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành nước ngoài trên Sở giao dịch chứng khoán ...
 • Điều 62. Hồ sơ, thủ tục đăng ký niêm yết
 • Điều 63. Hủy bỏ niêm yết
 • MỤC 3. NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VIỆT NAM TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NƯỚC NGOÀI
 • Điều 64. Điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài
 • Điều 65. Hồ sơ đăng ký thủ tục chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 • Điều 66. Nghĩa vụ của doanh nghiệp có chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài
 • Điều 67. Hủy bỏ niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài để niêm yết trên Sở giao dịch chứng ...
 • Điều 68. Báo cáo và công bố thông tin về việc niêm yết chứng chỉ lưu ký tại Sở giao dịch chứng khoán ...
 • Điều 69. Nghĩa vụ của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở
 • MỤC 4. CÁC GIAO DỊCH BỊ CẤM
 • Điều 70. Các giao dịch bị cấm
 • Chương 6. TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
 • Điều 71. Quy định về vốn và cổ đông, thành viên góp vốn tại tổ chức kinh doanh chứng khoán
 • Điều 72. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với tổ chức kinh doanh ...
 • Điều 73. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán Việt Nam
 • Điều 74. Điều kiện thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài ...
 • Điều 75. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán ...
 • Điều 76. Quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện, Trưởng đại diện và nhân viên tại văn phòng đại diện ...
 • Chương 7. CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
 • Điều 77. Quy định chung về công ty đầu tư chứng khoán
 • MỤC 1. CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG
 • Điều 78. Hồ sơ, trình tự và thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty đầu tư chứng ...
 • Điều 79. Điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư ...
 • Điều 80. Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán đại chúng
 • Điều 81. Hạn chế hoạt động đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng
 • Điều 82. Tăng, giảm vốn điều lệ của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng
 • Điều 83. Hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán đại chúng
 • Điều 84. Giải thể công ty đầu tư chứng khoán đại chúng
 • Điều 85. Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng
 • Điều 86. Thay đổi phải được chấp thuận
 • MỤC 2. CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ
 • Điều 87. Điều kiện thành lập công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ
 • Điều 88. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty đầu tư chứng khoán ...
 • Điều 89. Hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ
 • Chương 8. QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN
 • Điều 90. Quy định chung
 • Điều 91. Hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản
 • Chương 9. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 93. Hiệu lực của Nghị định
 • Điều 94. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 01 GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
 • Mẫu số 02 BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
 • Mẫu số 03 BÁO CÁO THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG ...
 • Mẫu số 04 BÁO CÁO THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG
 • Mẫu số 05 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG
 • Mẫu số 06 BÁO CÁO THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN TẠI ...
 • Mẫu số 07 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN TẠI NƯỚC NGOÀI
 • Mẫu số 08 THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
 • Mẫu số 09 CÔNG BỐ THÔNG TIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005, ngày 20/07/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi 2010.

Nghị định 58/2012/NĐ-CP gồm 9 chương, 94 điều về chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Một số nội dung đáng chú ý như sau:

Điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Nghị định 58 quy định đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ, gồm:

+ Công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn chào bán cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần chưa đại chúng:

+ Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành trong trường hợp tổ chức phát hành là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần:

+ Có quyết định của chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên thông qua đề án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành trong trường hợp tổ chức phát hành là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng:

+ Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ đối tượng, số lượng nhà đầu tư;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của Luật chuyên ngành trong trường hợp tổ chức phát hành là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng

Có 2 hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng, gồm:

+ Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng;

+Chào bán thêm chứng khoán ra công chúng.

Tổ chức phát hành thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 12 Luật chứng khoán và Khoản 7 Điều 1 Luật chứng khoán sửa đổi.

Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng

Điều 12, Nghị định 58/2012 quy định điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng như sau:

+ Là doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thuộc đề án phát triển kinh tế - xã hội của các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Có cam kết chịu trách nhiệm liên đới của Hội đồng quản trị hoặc các cổ đông sáng lập đối với phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

+ Có cam kết bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn với công ty chứng khoán được phép hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán.

+ Có ngân hàng giám sát việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

+ Có cam kết của Hội đồng quản trị hoặc các cổ đông sáng lập về việc đưa cổ phiếu của công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung trong thời hạn 01 năm kể từ ngày doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng của các tổ chức, các nhân khác tại các Điều từ Điều 11- 25 Nghị định 58 này.

Nghị định 58/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2012, thay thế cho các Nghị định 14/2007/NĐ-CP, Nghị định 84/2010/NĐ-CP và Nghị định số 01/2010/NĐ-CP.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 58/2012/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Nghị định 58/2012/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 58/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 58/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật