Quyết định 32/2005/QĐ-BTS

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 32/2005/QĐ-BTS

Tiêu đề: Quyết định 32/2005/QĐ-BTS về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ-Công ty Con của Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành Số hiệu: 32/2005/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Thị Hồng Minh Ngày ban hành: 07/12/2005 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 32/2005/QĐ-BTS về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ-Công ty Con của Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON CỦA TỔNG ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và Hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ-Công ty ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kế từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3 Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ, Chủ ...
 • PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
 • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON CỦA TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Giải thích từ ngữ
 • Điều 2. Tên và trụ sở của Tổng công ty
 • Điều 3. Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân của Tổng công ty
 • Điều 4. Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh
 • Điều 5. Vốn điều lệ của Tổng công ty
 • Điều 6. Đại diện chủ sở hữu Tổng công ty
 • Điều 7. Đại diện theo pháp luật của Tổng công ty
 • Điều 8. Quan hệ của Tổng công ty với cơ quan quản lý nhà nước
 • Điều 9. Tổ chức Đảng và tổ chức chính trị - xã hội trong Tổng công ty
 • Chương 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY
 • Điều 10. Quyền của Tổng công ty trong hoạt động kinh doanh
 • Điều 11. Nghĩa vụ của Tổng công ty trong hoạt động kinh doanh
 • Điều 12 : Quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty khi tham gia hoạt động công ích.
 • Điều 13. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng công ty đối với công ty con, công ty liên kết.
 • Chương 3: ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
 • Điều 14. Quyền của Đại diện chủ sở hữu đối với Tổng công ty
 • Điều 15. Nghĩa vụ của Đại diện chủ sở hữu đối với Tổng công ty
 • Điều 16. Quan hệ của Tổng công ty với Chính phủ và Bộ Tài chính
 • Chương 4: TỔ CHỨC , QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA TỔNG CÔNG TY
 • Điều 17. Cơ cấu tổ chức quản lý
 • MỤC I: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 • Điều 18. Chức năng và cơ cấu của Hội đồng quản trị
 • Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị.
 • Điều 20. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị
 • Điều 21. Miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị
 • Điều 22. Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Điều 23. Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị
 • Điều 24. Chế độ lương, phụ cấp, thưởng của thành viên chuyên trách và thành viên không chuyên trách của ...
 • MỤC II: BAN KIỂM SOÁT
 • Điều 25. Ban kiểm soát
 • MỤC III: TỔNG GIÁM ĐỐC
 • Điều 26. Chức năng của Tổng giám đốc
 • Điều 27. Tuyển chọn, bổ nhiệm, ký hợp đồng với Tổng giám đốc
 • Điều 28. Thay thế, miễn nhiệm hoặc chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc
 • Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc
 • MỤC IV
 • Điều 30. Quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành Tổng công ty
 • Điều 31. Nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám ...
 • MỤC V: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, BỘ MÁY GIÚP VIỆCVÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 • Điều 32. Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng
 • Điều 33. Bộ máy giúp việc
 • MỤC VI
 • Điều 34. Hình thức tham gia quản lý Tổng công ty của người lao động
 • Điều 35. Nội dung tham gia quản lý Tổng công ty của người lao động
 • Chương 5: ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC, CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Điều 36. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc, công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty
 • Điều 37. Quan hệ giữa Tổng công ty với đơn vị hạch toán phụ thuộc
 • Điều 38. Quan hệ giữa Tổng công ty và công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều 39. Quan hệ giữa Tổng công ty với công ty con là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai ...
 • Điều 40. Quan hệ giữa Tổng công ty và công ty liên kết
 • Chương 6: NGƯỜI TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TYỞ CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Điều 41. Tiêu chuẩn và điều kiện của người trực tiếp quản lý phần vốn góp của Tổng công ty ở công ty ...
 • Điều 42. Quyền, nghĩa vụ, quyền lợi của người trực tiếp quản lý phần vốn góp của Tổng công ty ở công ...
 • Chương 7: CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 • Điều 43. Tăng, giảm, điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty
 • Điều 44. Quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành và phân phối lợi nhuận của Tổng công ty
 • Điều 45. Kế hoạch tài chính, kế toán, kiểm toán
 • Chương 8: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỀ TỔNG CÔNG TY
 • Điều 46. Tổ chức lại Tổng công ty
 • Điều 47. Chuyển đổi sở hữu Tổng công ty
 • Điều 48. Giải thể Tổng công ty
 • Điều 49. Phá sản Tổng công ty
 • Chương 9: SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ, THÔNG TIN CỦA TỒNG CÔNG TY
 • Điều 50. Quyền tiếp cận sổ sách và hồ sơ Tổng công ty
 • Điều 51. Công khai thông tin
 • Chương 10: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ
 • Điều 52. Giải quyết tranh chấp nội bộ
 • Chương 11: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 53. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 32/2005/QĐ-BTS để xử lý:

Tin tức về Quyết định 32/2005/QĐ-BTS

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 32/2005/QĐ-BTS

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 32/2005/QĐ-BTS

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 32/2005/QĐ-BTS

Đang cập nhật