Thông tư 04/2012/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2012/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 04/2012/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng Ngày ban hành: 31/08/2012 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÔN, TỔ DÂN PHỐ
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Thôn, tổ dân phố
 • Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
 • Chương 2. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÔN, TỔ DÂN PHỐ
 • Điều 4. Tổ chức của thôn, tổ dân phố
 • Điều 5. Nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố
 • Điều 6. Hội nghị của thôn, tổ dân phố
 • Điều 7. Điều kiện thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
 • Điều 8. Quy trình và hồ sơ thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
 • Điều 9. Quy trình và hồ sơ ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có
 • Chương 3. TRƯỞNG THÔN, TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ VÀ PHÓ TRƯỞNG THÔN, TỔ PHÓ TỔ DÂN PHỐ
 • Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn và Tổ trưởng tổ dân phố
 • Điều 11. Tiêu chuẩn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố
 • Điều 12. Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó Trưởng thôn, Tổ ...
 • Điều 13. Chế độ, chính sách đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân ...
 • Chương 4. TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH
 • Điều 14. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2012/TT-BNV để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 04/2012/TT-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 04/2012/TT-BNV

Án lệ về Thông tư 04/2012/TT-BNV

Đang cập nhật