Nghị định 70/2012/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 70/2012/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 70/2012/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Số hiệu: 70/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 18/09/2012 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Nghị định 70/2012/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, DỰ ÁN BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di ...
 • Điều 4. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong việc quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích ...
 • Điều 5. Kinh phí lập quy hoạch di tích
 • Chương 2. QUY HOẠCH BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH
 • Điều 6. Phân loại quy hoạch di tích
 • Điều 7. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch di tích
 • Điều 8. Nhiệm vụ quy hoạch hệ thống di tích
 • Điều 9. Nội dung quy hoạch hệ thống di tích
 • Điều 10. Nhiệm vụ quy hoạch tổng thể di tích
 • Điều 11. Nội dung quy hoạch tổng thể di tích
 • Điều 12. Thẩm quyền, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương, nhiệm vụ quy hoạch di tích và quy ...
 • Điều 13. Hồ sơ quy hoạch di tích
 • Điều 14. Điều chỉnh quy hoạch di tích
 • Điều 15. Quản lý quy hoạch di tích
 • Chương 3. DỰ ÁN BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH
 • Điều 16. Thẩm quyền lập dự án tu bổ di tích
 • Điều 17. Thẩm quyền, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương lập dự án tu bổ di tích, dự án tu bổ ...
 • Điều 18. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích
 • Điều 19. Nội dung dự án tu bổ di tích
 • Điều 20. Thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
 • Điều 21. Hồ sơ trình phê duyệt dự án tu bổ di tích
 • Điều 22. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích
 • Điều 23. Điều chỉnh dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Điều 25. Tổ chức thực hiện

Ngày 18/09/2012 Chính phủ ban hành Nghị định 70/2012/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bộ VHTTDL.

Nghị định 70/2012/NĐ-CP quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Trong đó việc lập quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi phải đáp ứng một số nguyên tắc cơ bản như: Tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và quy hoạch phát triển các ngành trong phạm vi khu vực quy hoạch đã được phê duyệt; quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải được định hướng lâu dài từ 10 - 20 năm để làm cơ sở cho các hoạt động đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi, khai thác, phát huy giá trị di tích, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Đồng thời quy hoạch hệ thống di tích phải đảm bảo những nội dung sau: Căn cứ lập quy hoạch; Đánh giá tổng quan về đặc điểm, tính chất, giá trị, hiện trạng, về tình trạng kỹ thuật, quản lý sử dụng và phát huy giá trị di tích thuộc phạm vi quy hoạch; Mục tiêu dài hạn, mục tiêu ngắn hạn; Thống kê, đánh giá hiện trạng và phân tích tình hình quản lý, sử dụng đất của di tích; xác định danh mục di tích cần điều chỉnh các khu vực bảo vệ di tích; Đề xuất định hướng và kế hoạch cắm mốc giới bảo vệ di tích; Định hướng kết nối hạ tầng kỹ thuật; Dự toán kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện quy hoạch; Đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và giải pháp, cơ chế chính sách để thực hiện quy hoạch.

Nghị định 70/2012 có hiệu lực từ ngày 15/11/2012.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 70/2012/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Nghị định 70/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 70/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 70/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 70/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật