Nghị định 72/2012/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 72/2012/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 72/2012/NĐ-CP về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật Số hiệu: 72/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 24/09/2012 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 72/2012/NĐ-CP về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Điều 4. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 5. Kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Điều 6. Các hành vi bị cấm
 • Chương 2. QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG
 • Điều 7. Yêu cầu đối với công tác quy hoạch
 • Điều 8. Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 9. Nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 10. Sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Chương 3. SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
 • Điều 11. Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống trong công trình hạ tầng ...
 • Điều 12. Sử dụng chung cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật
 • Điều 13. Sử dụng chung đường đô thị; hầm đường bộ; hầm đường sắt; cống ngầm; cầu đường bộ và cầu đường ...
 • Điều 14. Sử dụng chung cột ăng ten, cột treo cáp (dây dẫn)
 • Điều 15. Lựa chọn đơn vị quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 16. Hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 17. Hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Điều 18. Giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Chương 4. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC QUẢN LÝ SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH ...
 • Điều 19. Trách nhiệm và quyền hạn của chủ sở hữu
 • Điều 20. Trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị quản lý vận hành
 • Điều 21. Trách nhiệm và quyền của tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng chung
 • Điều 22. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 23. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 24. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn tại địa phương
 • Chương 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • Điều 26. Tổ chức thực hiện

Ngày 24/09/2012 Chính phủ ban hành Nghị định 72/2012/NĐ-CP về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nghị định 72/2012 quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị và khuyến khích áp dụng đối với khu vực ngoài đô thị.

Theo đó, khi quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo những nguyên tắc sau: Công trình hạ tầng kỹ thuật xây dựng theo quy hoạch để đảm bảo tính đồng bộ; Tổ chức, cá nhân sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung có trách nhiệm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có đường dây, cáp và đường ống bố trí vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đã xây dựng;  tổ chức, cá nhân có đường dây, cáp và đường ống lắp đặt mới có trách nhiệm bố trí vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đã xây dựng, phải có các giải pháp bảo đảm sự hoạt động bình thường của hệ thống đã có và có giấu hiệu nhận biết theo quy định; đồng thời việc quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định.

Bên cạnh đó Nghị định 72/2012 quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật; sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật cũng như trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.

Nghị định 72/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/11/2012.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 72/2012/NĐ-CP để xử lý: