Quyết định 304/2004/QĐ-TLĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 304/2004/QĐ-TLĐ

Tiêu đề: Quyết định 304/2004/QĐ-TLĐ ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá IX do Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Số hiệu: 304/2004/QĐ-TLĐ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Cù Thị Hậu Ngày ban hành: 26/02/2004 Lĩnh vực: Lao động, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 304/2004/QĐ-TLĐ ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá IX do Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM KHOÁ IX
 • Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế hoạt động của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động ...
 • Điều 2: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Văn phòng, Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn và các Uỷ ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN KHOÁ IX
 • Chương 1: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH TLĐ
 • Điều 1: Đoàn Chủ tịch TLĐ là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành TLĐ, thay mặt Ban Chấp hành chỉ đạo ...
 • Điều 2: Thường trực Đoàn Chủ tịch TLĐ gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Thường trực Đoàn Chủ tịch phân ...
 • Chương 2: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC UỶ VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH TLĐ
 • Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch TLĐ.
 • Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của các Phó Chủ tịch TLĐ.
 • Điều 5: Phó Chủ tịch thường trực, ngoài trách nhiệm, quyền hạn quy định tại Điều 4, còn chịu trách nhiệm ...
 • Điều 6: Trách nhiệm và quyền hạn của uỷ viên Đoàn Chủ tịch:
 • Chương 3: NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
 • A. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC
 • Điều 7: Đoàn Chủ tịch TLĐ làm việc tập thể theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân ...
 • Điều 8: Những công việc phải đưa ra tập thể Đoàn Chủ tịch thảo luận và Quyết định:
 • Điều 9: Các Nghị quyết, Quyết định của Đoàn Chủ tịch phải có ít nhất 2/3 số uỷ viên Đoàn Chủ tịch dự ...
 • Điều 10: Mối quan hệ giữa Đoàn Chủ tịch TLĐ với Đảng đoàn TLĐ thực hiện theo quy định của Trung ương ...
 • Điều 11: Mối quan hệ giữa Đoàn Chủ tịch TLĐ và Uỷ ban Kiểm tra TLĐ thực hiện theo quy chế làm việc của ...
 • B. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
 • Điều 12: Đoàn Chủ tịch xây dựng chương trình công tác và hoạt động theo chương trình công tác quý, 6 ...
 • Điều 13: Đoàn Chủ tịch họp thường kỳ 3 tháng 2 lần. Khi cần có thể họp bất thường. Giữa 2 kỳ họp Đoàn ...
 • Điều 14: Về hội nghị Đoàn Chủ tịch:
 • Điều 15: Chế độ triển khai và kiểm tra thực hiện các Nghị quyết, Quyết định.
 • Điều 16: Chế độ giải quyết công việc.
 • Điều 17: Thẩm quyền ký văn bản thực hiện theo quy định tại Điều 8, mục 2, chương II của Quy định về công ...
 • Điều 18: Chế độ quản lý cán bộ:
 • Điều 19: Chế độ sử dụng tài chính, tài sản công đoàn:
 • Điều 20: Chế độ báo cáo và thông tin:
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21: Các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh quy chế này. Hàng năm Đoàn Chủ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 304/2004/QĐ-TLĐ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 304/2004/QĐ-TLĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 304/2004/QĐ-TLĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 304/2004/QĐ-TLĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 304/2004/QĐ-TLĐ

Đang cập nhật