Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 48/2012/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng Ngày ban hành: 26/09/2012 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM THỦY SẢN, TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI ĐƯỢC SẢN XUẤT, SƠ CHẾ PHÙ HỢP ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Phí, lệ phí
 • Điều 4. Cơ quan chỉ định và giám sát hoạt động của tổ chức chứng nhận VietGAP
 • Chương II CHỈ ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VIETGAP
 • Điều 5. Điều kiện đối với tổ chức chứng nhận VietGAP
 • Điều 6. Điều kiện đối với chuyên gia đánh giá
 • Điều 7. Hồ sơ đăng ký được chỉ định là tổ chức chứng nhận VietGAP
 • Điều 8. Trình tự chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP
 • Điều 9. Đánh giá tổ chức đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP
 • Điều 10. Chỉ định lại tổ chức chứng nhận VietGAP
 • Điều 11. Mở rộng phạm vi hoạt động tổ chức chứng nhận VietGAP
 • Điều 12. Mã số chỉ định
 • Điều 13. Giám sát hoạt động tổ chức chứng nhận VietGAP
 • Chương III ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN VIETGAP
 • Điều 14. Hình thức đánh giá của tổ chức chứng nhận VietGAP
 • Điều 15. Phương thức đánh giá
 • Điều 16. Trình tự và nội dung đánh giá
 • Điều 17. Giấy chứng nhận VietGAP
 • Chương IV KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 18. Kiểm tra, thanh tra
 • Điều 19. Xử lý vi phạm của cơ sở sản xuất
 • Điều 20. Xử lý vi phạm của tổ chức chứng nhận VietGAP
 • Chương V TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • Điều 21. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ sở sản xuất được cấp Giấy chứng nhận VietGAP
 • Điều 22. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức chứng nhận VietGAP
 • Điều 23. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan chỉ định
 • Điều 24. Trách nhiệm và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 25. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 26. Điều khoản thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật