Nghị định 74/2012/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 74/2012/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 74/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ Số hiệu: 74/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 29/09/2012 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 74/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

  • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp
  • Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Ngày 29/09/2012 Chính phủ ban hành Nghị định 74/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang Bộ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Khi nói về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ; tham mưu tổng hợp, giúp Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; bảo đảm thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, về cơ cấu tổ chức, Văn phòng Chính phủ có các Vụ, Cục, đơn vị giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Cụ thể: Vụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng; Vụ Nội chính; Vụ Theo dõi phối hợp công tác giữa Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban Trung trương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam, cơ quan Trung ương các đoàn thể nhân dân và Chính quyền địa phương; Vụ Tổng hợp; Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ;. Vụ Pháp luật; Vụ Quan hệ quốc tế; Vụ Kinh tế ngành; Vụ Kinh tế tổng hợp; Vụ Khoa giáo - Văn xã; Vụ Đổi mới doanh nghiệp; Vụ Thư ký - Biên tập; Vụ Văn thư Hành chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch tài chính; Cục Quản trị; Cục Hành chính - Quản trị II; Trung tâm Tin học và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Nghị định 74/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 19/11/2012.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 74/2012/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 74/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 74/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 74/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 74/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật