Quyết định 2396/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2396/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 2396/QĐ-BTC năm 2012 về Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 2396/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh Ngày ban hành: 26/09/2012 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 2396/QĐ-BTC năm 2012 về Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện công tác quản lý ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng ...
 • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, ĐẦU TƯ XÂY ...
 • I. MỤC TIÊU:
 • II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • 1. Hướng dẫn, cụ thể hóa cơ chế, chính sách:
 • 2. Đảm bảo nguồn lực tài chính và điều hành, sử dụng ngân sách:
 • 3. Công tác đầu tư xây dựng và trang thiết bị:
 • 4. Ứng dụng công nghệ thông tin:
 • 5. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước:
 • 6. Kiểm tra, kiểm toán nội bộ:
 • 7. Cải cách thủ tục hành chính:
 • 8. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng:
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • PHỤ LỤC SỐ 01 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC ...
 • PHỤ LỤC SỐ 02 TÌNH HÌNH BỐ TRÍ KINH PHÍ GIAI ĐOẠN 2011-2015
 • PHỤ LỤC SỐ 03 NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2396/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2396/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2396/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2396/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2396/QĐ-BTC

Đang cập nhật