Nghị định 76/2012/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 76/2012/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo Số hiệu: 76/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 03/10/2012 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Nghị định 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỐ CÁO
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2. TRƯỜNG HỢP NHIỀU NGƯỜI CÙNG TỐ CÁO; CÔNG KHAI KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO, QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ HÀNH ...
 • MỤC 1. CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRÌNH BÀY TỐ CÁO
 • Điều 4. Số lượng người đại diện
 • Điều 5. Văn bản cử người đại diện
 • MỤC 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC PHỐI HỢP XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP NHIỀU NGƯỜI CÙNG ...
 • Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng ...
 • Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng ...
 • Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng ...
 • Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng ...
 • Điều 10. Trách nhiệm của Tổng thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành ...
 • MỤC 3. CÔNG KHAI KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO, QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM BỊ TỐ CÁO
 • Điều 11. Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo
 • Chương 3. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ THẨM QUYỀN ...
 • MỤC 1. BẢO VỆ BÍ MẬT THÔNG TIN NGƯỜI TỐ CÁO
 • Điều 12. Bảo vệ bí mật thông tin về người tố cáo trong quá trình tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố cáo
 • Điều 13. Trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin về người tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
 • MỤC 2. BẢO VỆ TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, TÀI SẢN, DANH DỰ, NHÂN PHẨM, UY TÍN VÀ CÁC QUYỀN NHÂN THÂN KHÁC CỦA ...
 • Điều 14. Bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người tố cáo và người thân thích của người tố cáo
 • Điều 15. Bảo vệ tài sản của người tố cáo, người thân thích của người tố cáo
 • Điều 16. Bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và các quyền nhân thân khác của người tố cáo, người thân thích ...
 • MỤC 3. BẢO VỆ VỊ TRÍ CÔNG TÁC, VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI TỐ CÁO, NGƯỜI THÂN THÍCH CỦA NGƯỜI TỐ CÁO
 • Điều 17. Bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người tố cáo, người thân thích của người tố cáo là cán ...
 • Điều 18. Bảo vệ việc làm đối với người tố cáo, người thân thích của người tố cáo là người làm việc theo ...
 • Chương 4. KHEN THƯỞNG NGƯỜI CÓ THÀNH TÍCH TRONG VIỆC TỐ CÁO
 • Điều 19. Nguyên tắc khen thưởng người có thành tích trong việc tố cáo
 • Điều 20. Hình thức khen thưởng
 • Điều 21. Tiêu chuẩn khen thưởng
 • Điều 22. Đề nghị khen thưởng
 • Điều 23. Hồ sơ, thủ tục khen thưởng
 • Điều 24. Quỹ khen thưởng và mức thưởng
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • Điều 26. Trách nhiệm thi hành

Ngày 03/10/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo theo đề nghị của Tổng thanh tra Chính phủ.

Nghị định 76/2012/NĐ-CP phân tích và hướng dẫn cụ thể các nội dung của Luật Tố cáo như: nhiều người cùng tố cáo về một nội dung; công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; bảo vệ người tố cáo và bảo vệ người tố cáo.

Theo đó, khi nhiều người cùng tố cáo thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Người đại diện phải là người tố cáo. Trường hợp có từ 05 đến 10 người tố cáo thì cử 01 hoặc 02 người đại diện;Trường hợp có từ 10 người trở lên thì có thể cử thêm người đại diện, nhưng tối đa không quá 05 người.

Ngoài ra, Nghị định 76/2012/NĐ-CP quy định trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.

Bên cạnh đó, để đảm bảo hoạt động tố cáo, Nghị định 76/2012/NĐ-CP quy định phải bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người tố cáo và người thân thích của người tố cáo.

Nghị định 76/2012/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2012.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 76/2012/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 76/2012/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 76/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 76/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 76/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật