Quyết định 07/2004/QĐ-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 07/2004/QĐ-BTNMT

Tiêu đề: Quyết định 07/2004/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Khoa học - Công nghệ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 07/2004/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Mai Ái Trực Ngày ban hành: 26/05/2004 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 07/2004/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Khoa học - Công nghệ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VỤ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
  • Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 07/2004/QĐ-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 07/2004/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 07/2004/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 07/2004/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 07/2004/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật