Thông tư 150/2012/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 150/2012/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 150/2012/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 150/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 12/09/2012 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán

Mục lục Thông tư 150/2012/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT KIẾN THỨC HÀNG NĂM CHO KIỂM TOÁN VIÊN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KIỂM TOÁN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Đối tượng cập nhật kiến thức
 • Điều 4. Nội dung, tài liệu cập nhật kiến thức
 • Điều 5. Thời gian cập nhật kiến thức
 • Điều 6. Hình thức cập nhật kiến thức
 • Điều 7. Điều kiện để được chấp thuận tổ chức cập nhật kiến thức
 • Điều 8. Giảng viên tham gia giảng dạy cập nhật kiến thức
 • Điều 9. Trình tự xem xét, chấp thuận cơ sở đào tạo và doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện tổ chức cập ...
 • Điều 10. Hồ sơ đăng ký tổ chức cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên
 • Điều 11. Tính giờ cập nhật kiến thức
 • Điều 12. Chưa đủ giờ cập nhật kiến thức
 • Điều 13. Tài liệu chứng minh về giờ cập nhật kiến thức
 • Điều 14. Lưu trữ hồ sơ cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên
 • Điều 15. Trách nhiệm của hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận tổ chức ...
 • Điều 16. Trách nhiệm của kiểm toán viên
 • Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc quản lý tổ chức cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên
 • Điều 18. Các hành vi vi phạm về cập nhật kiến thức
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Phụ lục số 01/CNKT BẢN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO KIỂM TOÁN VIÊN
 • Phụ lục số 02/CNKT QUYẾT ĐỊNH V
 • Phụ lục số 03/CNKT
 • Phụ lục số 04/CNKT BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC LỚP HỌC CẬP NHẬT KIẾN THỨC KIỂM TOÁN VIÊN Lớp số:........ ...
 • P PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LỚP HỌC CẬP NHẬT KIẾN THỨC KIỂM TOÁN VIÊN
 • Phụ lục số 06/CNKT BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỔ CHỨC LỚP HỌC CẬP NHẬT KIẾN THỨC KIỂM TOÁN VIÊN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 150/2012/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 150/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 150/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 150/2012/TT-BTC

Đang cập nhật