Thông tư liên tịch 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg có hiệu lực do Bộ Công thương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Nam Hải, Nguyễn Văn Trung Ngày ban hành: 10/10/2012 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư liên tịch 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg có hiệu lực do Bộ Công thương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP HÌNH THÀNH TRƯỚC KHI QUY CHẾ QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Xác định cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực
 • Điều 4. Lập danh mục cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực
 • Điều 5. Phương án xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực
 • Điều 6. Chuyển đổi cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực thành khu công nghiệp
 • Điều 7. Thẩm định hồ sơ chuyển đổi cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực thành khu ...
 • Điều 8. Thành lập cụm công nghiệp từ cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực
 • Điều 9. Nội dung thẩm định hồ sơ thành lập cụm công nghiệp từ cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy ...
 • Chương 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Thời hạn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Điều 12. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC CỤM CÔNG NGHIỆP (CCN) HÌNH THÀNH TRƯỚC KHI QUY CHẾ QUẢN LÝ CCN CÓ HIỆU LỰC, CÓ DIỆN ...
 • PHỤ LỤC 2 DANH MỤC CỤM CÔNG NGHIỆP (CCN) HÌNH THÀNH TRƯỚC KHI QUY CHẾ QUẢN LÝ CCN CÓ HIỆU LỰC, CÓ DIỆN ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT

Đang cập nhật