Nghị định 86/2012/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 86/2012/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật đo lường Số hiệu: 86/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 19/10/2012 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật đo lường

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐO LƯỜNG
 • Chương NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Áp dụng điều ước quốc tế
 • Chương 2. ĐƠN VỊ ĐO
 • Điều 5. Đơn vị đo pháp định
 • Điều 6. Sử dụng đơn vị đo
 • Điều 7. Quy đổi đơn vị đo khác theo đơn vị đo pháp định
 • Chương 3. CÁCH XÁC ĐỊNH THU LỢI BẤT CHÍNH DO VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG
 • Điều 8. Thu lợi bất chính
 • Điều 9. Xác định thời gian vi phạm pháp luật về đo lường
 • Điều 10. Xác định lượng hàng hóa, dịch vụ sai lệch về đo
 • Điều 11. Giá của hàng hóa, dịch vụ để tính số tiền thu lợi bất chính
 • Điều 12. Số tiền thu lợi bất chính
 • Chương 4. KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG
 • Điều 13. Trách nhiệm kiểm tra nhà nước về đo lường
 • Điều 14. Đoàn kiểm tra
 • Điều 15. Kiểm tra đặc thù
 • Điều 16. Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về đo lường
 • Điều 17. Phối hợp kiểm tra nhà nước về đo lường
 • Điều 18. Kinh phí lấy mẫu kiểm tra nhà nước về đo lường
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Điều 20. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I ĐƠN VỊ DO DẪN XUẤT
 • 1. Đơn vị không gian, thời gian và hiện tượng tuần hoàn
 • 2. Đơn vị cơ
 • 3. Đơn vị nhiệt
 • 4. Đơn vị điện và từ
 • 5. Đơn vị ánh sáng và bức xạ điện từ có liên quan
 • 6. Đơn vị âm
 • 7. Đơn vị hoá lý và vật lý phân tử
 • 8. Đơn vị bức xạ ion hoá
 • PHỤ LỤC II THIẾT LẬP BỘI THẬP PHÂN, ƯỚC THẬP PHÂN CỦA ĐƠN VỊ ĐO
 • PHỤ LỤC III ĐƠN VỊ ĐO THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ
 • PHỤ LỤC IV ĐƠN VỊ ĐO CHUYÊN NGÀNH ĐẶC BIỆT, ĐƠN VỊ ĐO THEO TẬP QUÁN TRONG NƯỚC
 • PHỤ LỤC V TRÌNH BÀY ĐƠN VỊ ĐO PHÁP ĐỊNH
 • PHỤ LỤC VI QUY ĐỔI MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐO KHÁC THEO ĐƠN VỊ ĐO PHÁP ĐỊNH

Căn cứ Luật đo lường 2011, ngày 19/10/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật đo lường theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ KHCN.

Nội dung Nghị định 86/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường về đơn vị đo pháp định; sử dụng đơn vị đo; cách xác định thu lợi bất chính do vi phạm pháp luật về đo lường; kiểm tra nhà nước về đo lường; kinh phí lấy mẫu kiểm tra nhà nước về đo lường.

Một số nội dung đáng chú ý như sau:

Đơn vị đo pháp định

Nghị định 86/2012/NĐ-CP xác định Đơn vị đo pháp định thuộc Hệ đơn vị đo quốc tế và Đơn vị đo pháp định không thuộc Hệ đơn vị đo quốc tế.

Thu lợi bất chính

Nghị định 86 quy định các hành vi thu lợi bất chính cụ thể: sản xuất, nhập khẩu, bán hàng đóng gói sẵn mà lượng của hàng đóng gói sẵn đó có giá trị trung bình nhỏ hơn giá trị trung bình cho phép theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố hoặc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

Xác định lượng hàng hóa, dịch vụ sai lệch về đo lường

+ Lượng hàng đóng gói sẵn sai lệch về đo lường là tổng số đơn vị hàng đóng gói sẵn đã bán trong thời gian vi phạm pháp luật về đo lường nhân với lượng thiếu do vi phạm.

Lượng thiếu do vi phạm được tính bằng giá trị cho phép trừ giá trị trung bình.

+ Lượng, hàng hóa, dịch vụ sai lệch khi thực hiện phép đo được tính bằng tổng lượng hàng hóa, dịch vụ đã mua, bán, cung ứng trong thời gian vi phạm pháp luật về đo lường nhân với sai lệch thừa hoặc thiếu so với yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Sai lệch thừa hoặc thiếu so với yêu cầu kỹ thuật đo lường là giá trị sai lệch khi kiểm tra trừ đi giới hạn sai số cho phép của kết quả đo tương ứng.

Ban hành kèm theo Nghị định này là Bảng đơn vụ đo Dẫn xuất và Quy định về trình bày đơn vị đo pháp định.

Nghị định 86/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/12/2012.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 86/2012/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 86/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 86/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 86/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật