Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính do Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phạm Quý Tỵ, Tống Anh Hào Ngày ban hành: 18/09/2012 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính do Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Các trường hợp Tòa án có trách nhiệm bồi thường
 • Điều 3. Văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người đã tiến hành tố tụng
 • Điều 4. Thủ tục ban hành văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người đã tiến hành tố tụng theo ...
 • Điều 5. Thời hiệu yêu cầu bồi thường
 • Điều 6. Trách nhiệm báo cáo về việc giải quyết bồi thường
 • Chương II XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG
 • Điều 7. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm
 • Điều 8. Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút
 • Chương III THỦ TỤC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG
 • Điều 9. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại
 • Điều 10. Hồ sơ yêu cầu bồi thường
 • Điều 11. Gửi và thụ lý đơn yêu cầu bồi thường
 • Điều 12. Phân công cán bộ giải quyết bồi thường
 • Điều 13. Xác minh thiệt hại
 • Điều 14. Thương lượng việc bồi thường
 • Điều 15. Ban hành quyết định giải quyết bồi thường
 • Điều 16. Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
 • Điều 17. Khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về bồi thường nhà nước Người bị thiệt hại có ...
 • Điều 18. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về bồi thường nhà nước
 • Điều 19. Thủ tục giải quyết tranh chấp về bồi thường nhà nước
 • Điều 20. Chi trả tiền bồi thường
 • Chương IV THỦ TỤC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ CỦA NGƯỜI ĐÃ TIẾN HÀNH TỐ TỤNG
 • Điều 21. Thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả
 • Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng
 • Điều 23. Ban hành quyết định hoàn trả
 • Điều 24. Thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền hoàn trả
 • Điều 25. Xử lý người đã tiến hành tố tụng không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả
 • Điều 26. Xử lý trách nhiệm hoàn trả khi Tòa án có trách nhiệm bồi thường ban hành quyết định hoàn trả ...
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Điều 28. Tổ chức thực hiện
 • Mẫu số 01 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng tư vấn giúp Chánh án xem xét hành vi ... của người đã tiến ...
 • Mẫu số 02 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại.
 • Mẫu số 03 KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO
 • Mẫu số 04a ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI (đối với cá nhân bị thiệt hại)
 • Mẫu số 04b ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI (đối với tổ chức bị thiệt hại)
 • Mẫu số 05 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỤ LÝ ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
 • Mẫu số 06 THÔNG BÁO TRẢ LẠI ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
 • Mẫu số 07 QUYẾT ĐỊNH Cử người đại diện giải quyết bồi thường
 • Mẫu số 08 BIÊN BẢN THƯƠNG LƯỢNG VIỆC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
 • Mẫu số 09 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết bồi thường đối với…
 • Mẫu số 10 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả
 • Mẫu số 11 QUYẾT ĐỊNH HOÀN TRẢ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Đang cập nhật