Quyết định 45/2012/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 45/2012/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 45/2012/QĐ-UBND về Quy định dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Số hiệu: 45/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trương Văn Thu Ngày ban hành: 05/11/2012 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 45/2012/QĐ-UBND về Quy định dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 35/2010 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ...
 • QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
 • Chương 1. QUI ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối
 • Điều 2. Gỉải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc dạy thêm, học thêm
 • Điều 4. Các trường hợp không được dạy thêm
 • Chương 2. TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM
 • Điều 5. Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường
 • Điều 6. Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
 • Điều 7. Thu và quản lý tiền học thêm
 • Điều 8. Yêu cầu đối với người dạy thêm
 • Điều 9. Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm
 • Điều 10. Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm
 • Điều 11. Thời gian tổ chức dạy thêm
 • Chương 3. HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM
 • Điều 12. Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm
 • Điều 13. Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm
 • Điều 14. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm
 • Điều 15. Thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; đình chỉ hoạt động ...
 • Chương 4. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM
 • Điều 16. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố
 • Điều 18. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 19. Trách nhiệm của Hiệu trưởng và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục
 • Điều 20. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
 • Điều 21. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan
 • Chương 5. THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 22 . Thanh tra, kiểm tra
 • Điều 23. Xử lý vi phạm
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 45/2012/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 45/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 45/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 45/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 45/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật