Nghị định 101/2012/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 101/2012/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt Số hiệu: 101/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 22/11/2012 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Thanh toán bằng ngoại tệ và thanh toán quốc tế
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
 • Điều 6. Các hành vi bị cấm
 • Chương 2. MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN
 • Điều 7. Mở và sử dụng tài khoản thanh toán
 • Điều 8. Mở và sử dụng tài khoản thanh toán của Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 9. Mở và sử dụng tài khoản thanh toán giữa các tổ chức tín dụng
 • Điều 10. Mở tài khoản thanh toán cho cá nhân và tổ chức không phải là tổ chức tín dụng
 • Điều 11. Sử dụng và ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán
 • Điều 12. Tạm khóa và phong tỏa tài khoản thanh toán
 • Điều 13. Đóng tài khoản thanh toán
 • Chương 3. DỊCH VỤ THANH TOÁN VÀ DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN
 • Điều 14. Dịch vụ thanh toán
 • Điều 15. Các dịch vụ trung gian thanh toán và điều kiện cung ứng dịch vụ này
 • Điều 16. Quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp, thu hồi và cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung ...
 • Điều 17. Phí dịch vụ
 • Điều 18. Bồi thường thiệt hại
 • Điều 19. Giải quyết tranh chấp
 • Điều 20. Đảm bảo an toàn trong thanh toán
 • Chương 4. THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN
 • Điều 21. Quyền về thông tin, báo cáo
 • Điều 22. Nghĩa vụ về thông tin, báo cáo
 • Điều 23. Bảo mật thông tin
 • Chương 5. TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ GIÁM SÁT CÁC HỆ THỐNG THANH TOÁN
 • Điều 24. Tổ chức, quản lý, vận hành và giám sát hệ thống thanh toán quốc gia
 • Điều 25. Tổ chức, vận hành và giám sát hệ thống thanh toán nội bộ
 • Điều 26. Giám sát các hệ thống thanh toán trong nền kinh tế
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Điều 28. Trách nhiệm thi hành

Ngày 22/11/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Nghị định 101/2012/NĐ-CP quy định về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm: mở và sử dụng tài khoản thanh toán; dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; dịch vụ trung gian thanh toán; tổ chức, quản lý và giám sát các hệ thống thanh toán.

Theo đó, khi thanh toán không dùng tiền mặt, Nghị định 101/2012/NĐ-CP quy định các hành vi bị cấm sau: Làm giả, sửa chữa, tẩy xóa, thay thế phương tiện thanh toán, chứng từ thanh toán; lưu giữ, lưu hành, chuyển nhượng, sử dụng phương tiện thanh toán giả; Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập, phá hoại, làm thay đổi trái phép chương trình phần mềm, cơ sở dữ liệu điện tử sử dụng trong thanh toán; lợi dụng lỗi hệ thống mạng máy tính để trục lợi; Cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình cung ứng và sử dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán; Tiết lộ, cung cấp thông tin có liên quan đến tiền gửi của chủ tài khoản tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không đúng theo quy định của pháp luật; Mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh. 

Ngoài ra, Nghị định 101/2012 còn lưu ý việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán phải được thực hiện bằng hợp đồng giữa các bên liên quan, trong đó xác định rõ quyền và trách nhiệm của các bên theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị định 101/2012/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 101/2012/NĐ-CP để xử lý: