Quyết định 3196/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3196/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3196/QĐ-UBND năm 2011 về Quy định tiêu chí xác định kinh tế trang trại, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Số hiệu: 3196/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Văn Vĩnh Ngày ban hành: 29/11/2011 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 3196/QĐ-UBND năm 2011 về Quy định tiêu chí xác định kinh tế trang trại, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH KINH TẾ TRANG TRẠI, THỦ TỤC CẤP, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI VÀ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về tiêu chí xác định kinh tế trang trại, thủ tục ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày ...
 • Điều 3. Các giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp theo Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 06/10 ...
 • Điều 4. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Thủ trưởng các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính ...
 • Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và ...
 • QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH KINH TẾ TRANG TRẠI, THỦ TỤC CẤP, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mục đích cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
 • Điều 4. Phân loại trang trại
 • Chương II TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH KINH TẾ TRANG TRẠI
 • Điều 5. Tiêu chí xác định kinh tế trang trại
 • Điều 6. Thời hạn cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
 • Chương III THỦ TỤC CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI
 • Điều 7. Thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
 • Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
 • Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
 • Điều 10. Trình tự cấp, cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
 • Điều 11. Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại
 • Điều 12. Thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Kinh phí thực hiện
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI
 • PHỤ LỤC II MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI
 • PHỤ LỤC III MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI
 • PHỤ LỤC IV MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3196/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3196/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3196/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3196/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3196/QĐ-UBND

Đang cập nhật