Luật điện lực sửa đổi 2012

Click để xem chi tiết và Tải về Luật điện lực sửa đổi 2012

Tiêu đề: Luật điện lực sửa đổi 2012 Số hiệu: 24/2012/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 20/11/2012 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Luật điện lực sửa đổi 2012

 • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC
 • Điều 1.
 • 1. Bổ sung khoản 17 và khoản 18 vào Điều 3 như sau: như sau: như sau: như sau: như sau: như sau ...
 • 2. Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1; sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 4 như sau: như sau: như ...
 • 3. Khoản 1 và khoản 3 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa ...
 • 4. Bổ sung Điều 8a vào sau Điều 8 như sau: như sau: như sau: như sau: như sau: như sau:
 • 5. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 9 và nội dung khoản 1, khoản 2 Điều 9 như sau: như sau: như sau: như ...
 • 6. Khoản 1 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung ...
 • 7. Điểm đ khoản 1 Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi ...
 • 8. Khoản 2 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung ...
 • 9. Khoản 6 Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung ...
 • 10. Khoản 2 Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ ...
 • 11. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 25 và nội dung khoản 1, khoản 2 Điều 25 như sau: như sau: như sau: như ...
 • Điều 25. Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị đo đếm điện
 • 12. Điểm c khoản 2 Điều 28 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi ...
 • 13. Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1; sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 29 như sau: như sau: ...
 • 14. Bổ sung khoản 6 vào Điều 30 như sau: như sau: như sau: như sau: như sau: như sau:
 • 15. Các khoản 1, 2 và 3 Điều 31 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được ...
 • 16. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 4; bổ sung khoản 5 vào Điều 32 như sau: như sau: như sau: như ...
 • 17. Điểm a khoản 2 Điều 39 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi ...
 • 18. Điểm c khoản 1 Điều 44 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi ...
 • 19. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 49; bổ sung khoản 4 vào Điều 49 như sau: như sau: như sau: như sau: ...
 • 20. Khoản 1 Điều 54 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ ...
 • 21. Bổ sung Điều 59a vào sau Điều 59 như sau: như sau: như sau: như sau: như sau: như sau:
 • Điều 59a. Xử lý sự cố điện
 • 22. Điều 62 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như ...
 • 23. Sửa đổi, bổ sung các điểm đ, g và k khoản 1; bổ sung điểm m và điểm n khoản 1; sửa đổi, bổ sung khoản ...
 • 24. Điều 67 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như ...
 • Điều 2.
 • 1. Sửa đổi một số từ ngữ của Luật điện lực như sau:
 • 2. Bãi bỏ từ “thứ tự” tại khoản 1 Điều 18; bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 41; điểm e khoản 1 Điều 66 của ...
 • 3. Bổ sung từ “minh bạch” vào sau cụm từ “Bảo đảm công khai” tại khoản 1 Điều 17 của Luật điện lực.
 • 4. Bổ sung cụm từ “bảo đảm quyền lợi giữa các bên nhưng không trái với quy định của pháp luật” vào sau ...
 • 5. Bổ sung từ “biên giới” vào sau cụm từ “nông thôn, miền núi” tại tên Chương VIII; tên các điều 60, ...
 • Điều 3.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điệu của Luật Điện lực về giá bán điện được Quốc hội ban hành ngày 20/11/2012.

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực đã đưa ra định hướng về giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước phù hợp với cấp độ phát triển của thị trường điện lực; trong đó quy định về giá bán lẻ điện do đơn vị bán lẻ điện xây dựng nhưng phải nằm trong khung giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ quy định, trừ trường hợp quy định giá bán điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia.

Việc điều chỉnh giá bán lẻ điện phải được thực hiện công khai, minh bạch về sự biến đổi của các yếu tố cấu thành liên quan đến việc điều chỉnh giá. Nhà nước sử dụng các biện pháp để bình ổn giá bán điện phù hợp với quy định của pháp luật về giá.

Ngoài việc điều chỉnh giá bán điện, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện hiện hành cũng đã quy định về việc an toàn công trình điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực đã quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị phát điện trong việc đảm bảo an toàn trong vận hành nhà máy điện, đặc biệt là công tác vận hành hồ thủy điện, bảo vệ an toàn đập và an toàn đối với vùng hạ du.

Đồng thời, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực cũng quy định về đảm bảo an toàn đối với các công trình điện lực khi không còn khai thác, sử dụng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điệu của Luật Điện lực năm2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013. 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật điện lực sửa đổi 2012 để xử lý: