Thông tư 07/2012/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2012/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 07/2012/TT-BNV hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 07/2012/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Văn Tất Thu Ngày ban hành: 22/11/2012 Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ

Mục lục Thông tư 07/2012/TT-BNV hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VĂN BẢN, LẬP HỒ SƠ VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN
 • Chương 1. HƯỚNG DẪN CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
 • Chương 2. QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN
 • Điều 4. Tiếp nhận văn bản đến
 • Điều 5. Đăng ký văn bản đến
 • Điều 6. Trình, chuyển giao văn bản đến
 • Điều 7. Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến
 • Chương 3. QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI
 • Điều 8. Kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày; ghi số và ngày, tháng, năm của văn bản
 • Điều 9. Đăng ký văn bản đi
 • Điều 10. Nhân bản, đóng dấu cơ quan và dấu mức độ khẩn, mật
 • Điều 11. Làm thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi
 • Điều 12. Lưu văn bản đi
 • Chương 4. LẬP HỒ SƠ VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN
 • Điều 13. Lập Danh mục hồ sơ
 • Điều 14. Mở hồ sơ
 • Điều 15. Thu thập, cập nhật văn bản, tài liệu vào hồ sơ
 • Điều 16. Kết thúc hồ sơ
 • Điều 17. Thời hạn, thành phần hồ sơ, tài liệu và thủ tục nộp lưu
 • Chương 5. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC LẬP HỒ SƠ VÀ GIAO, NHẬN HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN
 • Điều 18. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức
 • Điều 19. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính) hoặc người được giao trách nhiệm
 • Điều 20. Trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị của cơ quan, tổ chức
 • Điều 21. Trách nhiệm của cá nhân trong cơ quan, tổ chức
 • Điều 22. Trách nhiệm của Văn thư đơn vị
 • Điều 23. Trách nhiệm của Văn thư cơ quan
 • Điều 24. Trách nhiệm của Lưu trữ cơ quan
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Bãi bỏ các quy định hiện hành
 • Điều 26. Hiệu lực thi hành
 • Điều 27. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I DẤU “ĐẾN”
 • PHỤ LỤC II SỔ ĐĂNG KÝ VĂN BẢN ĐẾN
 • PHỤ LỤC III SỔ ĐĂNG KÝ ĐƠN, THƯ
 • PHỤ LỤC IV PHIẾU GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN
 • PHỤ LỤC V SỔ CHUYỂN GIAO VĂN BẢN ĐẾN
 • PHỤ LỤC VI SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN
 • PHỤ LỤC VII SỔ ĐĂNG KÝ VĂN BẢN ĐI
 • PHỤ LỤC VIII BÌ VĂN BẢN
 • PHỤ LỤC IX SỔ CHUYỂN GIAO VĂN BẢN ĐI
 • PHỤ LỤC X SỔ GỬI VĂN BẢN ĐI BƯU ĐIỆN
 • PHỤ LỤC XI SỔ SỬ DỤNG BẢN LƯU
 • PHỤ LỤC XII MẪU DANH MỤC HỒ SƠ
 • PHỤ LỤC XIII MỘT SỐ LOẠI TIÊU ĐỀ HỒ SƠ TIÊU BIỂU
 • PHỤ LỤC XIV MẪU MỤC LỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU NỘP LƯU
 • PHỤ LỤC XV MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2012/TT-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư 07/2012/TT-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 07/2012/TT-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 07/2012/TT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 07/2012/TT-BNV

Đang cập nhật